Prästviken-Eriksberg

Detaljplan, MKB och utredningar för Prästviken-Eriksberg

Tyréns har sedan 2013 haft uppdraget att upprätta ett bebyggelseförslag med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning samt tillhörande utredningar för området Prästviken-Eriksberg i Botkyrka kommun. Ett av projektets syften är att skapa en attraktiv och varierad boendemiljö i samklang med det öppna kulturlandskapet.

Inom ramen för uppdraget har Tyréns tagit fram såväl bebyggelseförslag som illustrationer och 3D-modell. Uppdraget drivs i nära samverkan med markägaren och Botkyrka kommun.

Planområdet är idag jordbruksmark och ligger nära Botkyrka kyrka, sjön Aspen och E4/E20. Detaljplanen föreslås omfatta förskola och äldreboende samt drygt 400 bostäder i form av flerbostadshus i 2-5 våningar samt kedjehus, radhus och friliggande villor.

Siktlinjer mot Botkyrka kyrka och mot sjön Aspen har tagits till vara i bebyggelseförslaget. Bebyggelsen föreslås ordnas kring ett befintligt åkerdike som blir ett generöst grönt stråk och även hanterar områdets dagvatten. Intill det gröna stråket placeras förskola och odlingslotter. I omgivningen finns stora rekreationsvärden som tillgängliggörs genom nya gång- och cykelstråk.

I samband med framtagandet av detaljplan och MKB har Tyréns tagit fram följande utredningar: Dagvatten, Geoteknik, Gestaltningsprogram, Kulturmiljö, Naturvärden, Risk, Trafikbuller, Trafik samt VA.

Beställare: Svenska kyrkan, Prästlönetillgångar i Stockholms stift

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}