Resecentrum Gotland

Smarta lösningar gör resan roligare

Resecentrum Gotland behövde rustas upp och 2011-2012 hade Tyréns i uppdrag att tillsammans med samarbetspartners arbeta fram en förstudie, en programhandling samt ett projekteringsunderlag för Resecentrum Gotland. Resecentrumet omfattar området framför färjeterminalen, Färjeleden, del av hamnområdet samt området vid Hamnplan. Upprustningen färdigställdes 2014.

Region Gotlands mål var att genom upprustningen skapa ett mer välkomnande intryck och en mer ändamålsenlig användning av området.

Den genomförda förstudien gick ut på att visa möjligheterna och förutsättningarna för hur attraktiviteten och intermodaliteten i utnyttjandet av flera transportsätt kunde ökas för alla de som reser till och från Gotland och världsarvet Visby anpassat efter årstid. Förstudien omfattar idéer och modeller på hur kommunikationsytorna och möjligheterna att resa i Visby långsiktigt bör utvecklas för att göra Gotland mer tillgängligt för resenärer oavsett trafikslag samt förslag på innehåll och funktion för resecentrum.

Programhandlingen konkretiserade intentionerna i området kring färjeterminalen och kopplingen in mot världsarvet samt ut mot övriga delar av Gotland beroende på valt trafikslag. Hamnstråket mellan terminalen och Hamnplan föreslogs utvecklas, platsen framför färjeterminalsbyggnaden ges en tydligare funktionsindelning och tillgängligheten för cykel förbättras. Vidare föreslogs möjligheterna att resa kollektivt utvecklas och förutsättningar skapas för en flexibel användning av ytor beroende på årstid och efterfrågan.

Den framtagna projektering omfattade en total ombyggnation av området framför färjeterminal gällande hållplatser, angöring för färdtjänst och taxi, parkering för cykel och bil samt ytor för väntande resenärer. Dessutom avsåg projekteringen en ombyggnation av Färjeleden från en angöringsväg till hamnen till en gata till världsarvet för alla trafikslag med cykelbana, trottoar, trädallé och belysning. Projekteringen omfattade även ett nytt tillgängligt och väl gestaltat gångstråk mellan färjeterminalen och Hamnplan utmed kajen med avslut inne vid gästhamnen och en yta med ”shared space” inne vid Hamnplan där stråket sammanfaller med Färjeledens nya gata – allt med en god funktion, omsorgsfull gestaltning och anpassad belysning.

 

Beställare: Region Gotland

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}