Trafik- och gatumiljöplan för City i Stockholm

Ett steg mot en mer levande stadsmiljö

Stockholm växer och behoven i stadsmiljön ändras i takt med att vi blir fler invånare och nya stadsdelar växer fram. Ett långsiktigt mål för Stockholm city är att få en mer levande stadsmiljö, med större fokus på gång- och cykeltrafikanter.

Som ett steg i att nå visionen om en mer levande stadsmiljö har Tyréns fått i uppdrag att ta fram en trafik- och gatumiljöplan som inledningsvis beskriver nuläget över alla transportslag i Stockholm city. Det inkluderar aspekter så som trafiksäkerhet, buller, luftföroreningar, vistelse och resmönster.

I trafik- och gatumiljöplanen lyfts även förslag på hur stadsmiljön i city kan förbättras. Förslagen är framtagna med fokus på att främst göra det lättare och trevligare för gångtrafikanter samt göra det säkrare och smidigare att ta sig fram på cykel. Tyréns har även tagit fram förslag på hur man kan skapa en mer attraktiv och levande stadsmiljö med hjälp av fler gröna inslag och platser anpassade för barn.

 

Beställare: Trafikkontoret, Stockholm stad

Illustration: Lennart Johansson

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}