Tvärförbindelse Södertörn

Integrerad landskapsanalys för Tvärförbindelse Södertörn

Som underlag till lokalisering av en ny vägförbindelse mellan E4/E20 vid Fittja och väg 73 vid Haninge genomförde Tyréns 2016 en övergripandeintegrerad landskapsanalys inom ett större utredningsområde på Södertörn. Landskapsanalysen beskriver landskapet tvärsektoriellt där arbetet har utförts i samverkan mellan experter inom naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och landskapsbild.

I landskapsanalysen ingår övergripande tematiska beskrivningar av land¬skapets naturgeografiska förutsättningar, landskapets tidsdjup, rekrea¬tion och friluftsliv, ekologiska strukturer och funktioner samt areella näringar. Landskapets innehåll, samband och pågående processer har analyserats utifrån frågor som; hur har landskapet utvecklats, hur används det, hur ser landskapet ut och vilka viktiga funktioner och samband finns?

Tvärförbindelse Södertörns utredningsområde präglas i huvudsak av tre landskapstyper; småbrutet odlingslandskap, skogslandskap och tätortslandskap. Inom dessa landskapstyper har mindre områden med liknande karaktär identifierats, så kallade karaktärsområden. Dessa har studerats och beskrivits integrerat utifrån miljöaspekterna kulturmiljö, naturmiljö, rekreation- och friluftsliv samt landskapsbild. Det integrerade arbetet har resulterat i en beskrivning av de värdebärande karaktärsdragen, råd för hänsyn vid vägplanering samt bedömning av karaktärsområdenas generella känslighet för storskalig vägutbyggnad.

En fördjupad landskapsanalys som omfattar den norra korridoren med rekommendationer för landskapsanpassning inför val av lokalisering av linje och trafikplatsers utformning och placering levereras i november 2017.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}