Vägvisningssystem Umeå

Vi visar vägen i Umeå

Umeå kommun vill skapa ett vägvisningssystem för fotgängare och cyklister i Umeå tätort. Tyréns har i uppdrag under 2013 att ta fram ett funktionellt vägvisningssystem åt kommunen. Effektiva vägvisningssystem har visat sig bidra till beteendeförändringar i val av transportmedel i ett samhälle vilket i förlängningen kan bidra till en bättre luftmiljö inom tätorten.

Cykelvägnätet i Umeå omfattar totalt cirka 204 kilometer varav 71 kilometer utgör ett huvudnät. Målsättningen med uppdraget är att skapa ett vägvisningssystem med avståndsskyltning utmed befintliga gång- och cykelvägar.

I uppdraget ingår att gestalta en mer stadsmässig skylt för centrummiljön samt att ta fram en vägvisningsplan och en bygghandling. Tyréns ska även utföra en konsekvens- och kostnadsbedömning på det framtagna förslaget.

Tyréns kommer att under analys och utredningskedet inventera befintlig vägvisning på gång- och cykelvägnätet. Tyréns har utvecklat en teknisk plattform med två kameror som är inställda på att ta en bild var annan sekund. En kamera dokumenterar vyn framåt och den andra bakåt. Till systemet kopplas en GPS så att varje bild får en geografisk position. Bilderna kan sedan läggas in i en programvara så att en interaktiv karta skapas där varje foto visas som en punkt på en karta. När man för markören över en punkt visas motsvarande bilder upp på skärmen. På så sätt skapas ett lättanvänt och enkelt analysverktyg inför utformandet av det nya vägvisningssystemet.

Projektet genomförs med samordning med kompetenser inom Landskap & ljus och Trafik.

Beställare: Umeå kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}