Varvsstaden

Kockums industriområde blir ny stadsdel

Tyréns har tillsammans med Marge arkitekter och LAND landskapsarkitekter i parallellt uppdrag åt Malmö stad 2013 lämnat förslag till strukturplan och gestaltningsprogram för Varvsstaden. Tyréns bidrar med kulturmiljökompetens i gestaltningsförslaget som aktiverar och utvecklar Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden i en ny urban kontext.

Varvsstaden är ett för Malmö strategiskt viktigt stadsutvecklingsprojekt där Kockums före detta industriområde i Västra hamnen omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Kockums var i över 100 år Malmös industriella hjärta med avgörande betydelse för stadens utveckling. Nära sundet och mitt i staden ombildas det nu till en stadsdel med unika värden. Ett sinnligt och integrerat förhållande mellan befintlig och nyskapad bebyggelse skapar en unik stadsdel med spännande variationer i skalor och stämningar.

Platsspecifika värden utvecklas på ett kreativt sätt
Förutom bevarandet av gamla byggnader aktiveras och utvecklas Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden på flera kreativa sätt i en gestaltning som kännetecknas av sinnlighet och omtanke i den mänskliga skalan. Förslaget skapar ett flertal karaktärsfulla platser, byggnadstyper, parker och stråk för en variation av boenden, verksamheter och urbant liv. Passager och skalförskjutningar ger spännande övergångar mellan signifikanta rumsligheter där vyer mot vattnet och den karaktärsfulla bebyggelsen spelar avgörande roller.

Boendemiljöer omgivna av historisk bebyggelse
I Varvsstaden skapas både intima och kontemplativa gröna rum likaväl som öppna och aktiva urbana parker. Townhouses vid kajpromenader paras med en större märkesbyggnad i fonden av den stora varvsplatsen och hamnbassängens öppna vattenrum. Stråken kantas dels av historisk bebyggelse, dels av nyskapade mer intima boendemiljöer. Huvudstråken, den storslagna Varvsplatsen och äldre industrihallar öppnar sig för ett varierat shoppingutbud. Barn och unga får en stark koppling till områdets identitet när skolor och förskolor får ta plats i före detta industribyggnader.

Tack vare en tidig och gemensam förståelse för uppgiften kunde teamet direkt arbeta med en gestaltning där samspelet mellan befintlig och ny bebyggelse berikar helheten. Industriområdet förnyas i en stadsutveckling som för vidare dess historia och unika värden i en ny urban kontext.

Beställare: Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}