Vatten

Tyréns är en av de största vatten- och miljökonsulterna i Sverige. De projekt vi arbetar med sträcker sig från mycket tidiga planeringsstadier, förstudier och pilotförsök, via utredning och projektering, upphandling och projektledning till besiktning, utbildning och driftoptimering. Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi märker tydligt hur vattenfrågorna får en alltmer framträdande plats i samhällsdebatten i takt med ett ökande fokus på miljö- och klimatfrågor. Därför planerar vi för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. Vi måste kunna förstå framtiden för att göra rätt idag.

Översvämningar Gränna

Jönköpings kommun arbetar aktivt med att förebygga översvämningar vid skyfall. Tyréns har i uppdrag under 2012-2013 att utifrån en analys av höjdförhållanden och befintligt ledningssystem definierat a...

Läs mer här
Loka Vatten

Kurortsverksamhet har bedrivits vid Loka Brunn sedan 1720. Efterhand har verksamheten vuxit och breddats och innefattar nu spa och friskvård, konferens samt hotell och restaurang. Samtidigt har försäl...

Läs mer här
Vattenförsörjning Norrtälje

Norrtälje kommun räknar med en stark expansion under de närmaste 30 åren. Många nya hushåll kommer att behöva anslutas till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Uppdraget har innefattat att...

Läs mer här
Gyllins trädgård

Gyllins Trädgård i östra Malmö är cirka 55 ha stort. Cirka 30 ha fin naturmark ska bevaras och resten ska exploateras. Bebyggelsen som planeras ska bestå av flerbostadshus, lägenhetsvillor och radhus....

Läs mer här
Vägval vid VA-utbyggnad

Tyréns har fått i uppdrag att beskriva ett antal huvudalternativ för utbyggnad av VA och belysa de konsekvenser olika vägval innebär.

Läs mer här
Avloppsreningsverk i Borås

För att säkra stadens möjligheter för fortsatt expansion har Borås Stad behov att få underlag för beslut om placeringen av ett nytt avloppsreningsverk. Tyréns har i uppdrag 2009-2010 att genomföra en ...

Läs mer här
VA-plan Bromölla

Tyréns har i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela Bromölla kommun för vattenförsörjning samt spill och dagvattenhantering. Arbetet bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Tyréns ska som ...

Läs mer här
Posthusplatsen i Malmö

Tyréns upprättar på uppdrag av Malmö stad bygghandlingar för Posthusplatsen i Malmö under 2010-2011 baserat på en tidigare gjord gestaltning utförd av Jeppe Aagard Andersen. Platsen framför Posthuset ...

Läs mer här
Viksjö dagvattenpark

Tyréns har på uppdrag av Järfälla kommun gjort utredningar och programförslag för ett antal fördröjningsdammar och infiltrationsytor med rening i Viksjö, Järfälla. Syftet är att minska risken för över...

Läs mer här