Gyllins trädgård

Dagvattenhantering och höjdsättning inför projektering

Gyllins Trädgård i östra Malmö är cirka 55 ha stort. Cirka 30 ha fin naturmark ska bevaras och resten ska exploateras. Bebyggelsen som planeras ska bestå av flerbostadshus, lägenhetsvillor och radhus. Dagvattnet ska i så stor utsträckning som möjligt behandlas i öppna system och stor vikt läggs vid att behålla områdets gröna karaktär.

I Tyréns uppdrag ingick att ta fram förslag på dagvattenhanteringen inom exploateringsområdet. Eftersom dagvatten ska avledas ytligt ställdes höga krav på höjdsättning av området. Varför en viktig del av uppdraget har varit att ta fram en markmodell och höjdsättningsplan. Även spillvattenhantering och vattenförsörjning har utretts översiktligt. Dagvattenplanen visar en principiell lösning för hela området som omfattar tranportsystem och öppna fördröjningslösningar. Dagvattensystemet har lagts in i en hydraulisk modell (Mike Urban) och beräkningar har gjorts för olika regn.

För kvartersmark har krav på fördröjning föreslagits. För att åskådliggöra dessa krav och visa att det går att genomföra på ett realistiskt sätt har principlösningar för avvattning av respektive typkvarter tagits fram. Även effekterna av ett extremt regn har studerats. På så vis är det möjligt att planera höjdsättningen av området så att inga byggnader översvämmas.

Tyréns har även genomfört geoteknisk utredning för området. Tyréns har även genomfört projektering av etapp 1, vilket motsvarar ungefär halva området. Det som ingått i det arbetet har varit att projektera VA, gator och mark utanför kvarteren. I arbetet har bland annat ingått att ta fram lösningar på fördröjningsmagasin med hydrauliska beräkningar för dämmen. Detta arbete har gjorts i nära samarbete med våra landskapsarkitekter som har fokuserat på att ta fram estetiska lösningar med högt rekreationsvärde.

Beställare: Malmö stad

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}