Översvämningar Gränna

Översvämningar Gränna

Jönköpings kommun arbetar aktivt med att förebygga översvämningar vid skyfall. Tyréns har i uppdrag under 2012-2013 att utifrån en analys av höjdförhållanden och befintligt ledningssystem definierat avrinningsområden, markavrinning och lågpunkter inom Gränna.

Utifrån en definierad strategi inventeras hela verksamhetsområdet för dagvatten. Resultatet ligger till grund för beslut var inom kommunen förebyggande åtgärder kommer att prioriteras.

Varje lågpunkt kontrolleras i avseende hur mycket dagvatten som belastar denna, kapaciteten i ledningar som avvattnar lågpunkten, risken för att översvämning kan inträffa och hur dagvatten avrinner på markytan till och från lågpunkten. Inventeringen har gjorts utifrån en GIS-analys. Arbetsmetoden innebär att ett större geografiskt område kunnat utredas vilket resulterat i en översikt av möjliga problem.

GIS-analysen ska ge ett resultat som kan användas i den fortsatta planeringen av åtgärder som att definiera behovet att reservera platser för dagvattendammar, översvämningsytor och vattenvägar. Arbetssättet är utformat för att kunna förmedlas till en bred grupp av planerare inom kommunen och därmed bilda underlag för en förvaltningsövergripande och långsiktig samhällsplanering.

Beställare: Jönköpings kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}