VA-plan i Bromölla kommun

VA-plan i Bromölla kommun

Tyréns har i uppdrag att ta fram en VA-plan för hela Bromölla kommun för vattenförsörjning samt spill och dagvattenhantering. Arbetet bedrivs i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Tyréns ska som utomstående konsult styra upp och driva processen samt genomföra sammanställningar och analyser.

Meningen med en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande verksamhetsområden. Syftet är att lyfta fram problem och möjligheter vad gäller VA-försörjning och få fram underlag för åtgärds- och budgetarbete, översiktsplanering, VA-utbyggnad, samt hållbara lösningar för enskild VA-försörjning.

GIS-verktyg används i alla led från analys till presentation. Ett omfattande kartmaterial tas fram för en kommunövergripande bedömning av behov och möjligheter. I analysskedet används GIS som verktyg för att utföra risk- och sårbarhetsanalyser, samt för att ta fram underlag för kostnadsbedömning av olika åtgärdsförslag. Underlaget ska resultera i en prioritering av åtgärder och handlingsplaner för såväl förnyelse som utbyggnad av VA-anläggningen.

Eftersom VA-planen omfattar hela kommunen har metoder utvecklats som klarar av att genomföra en kommunövergripande studie och analys av hela VA-systemet. Styrkan med att använda GIS som verktyg är att det ger ett greppbart analys- och beslutsunderlag med tanke på områdets storlek och mängden data.

Beställare: Bromölla kommun

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}