Avfall

Tyréns ser god avfallshantering som en viktig pusselbit i det hållbara samhället. Vi hjälper våra kunder att förebygga avfall och att hantera avfall på tekniskt och miljömässigt bästa sätt. Vi har en helhetssyn på avfall och har tillgång till Tyréns samlade kompetens inom samhällsbyggnad i alla våra uppdrag. Vi arbetar särskilt aktivt med förebyggande av avfall, avfall i samhällsbyggnad, kommunal avfallshantering och deponier.

Avfall i samhällsbyggnad

Det är vanligt att avfallsfrågor hanteras för sent i samhällsplaneringen. För att få en optimal avfallshantering bör avfallsaspekter integreras tidigt i samhällsbyggnadsarbetet. Detta leder till bättr...

Läs mer här
Kommunal avfallshantering

Kommunerna ansvarar för en stor del av avfallshanteringen i samhället. Avfallsmängderna och komplexiteten i avfallshanteringen ökar. Fler avfallsfraktioner kan idag återvinnas och fler aktörer är inbl...

Läs mer här
Förebyggande av avfall

Att förbygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är en högt prioriterad fråga både i Sverige och internationellt. Genom att minska mängden material som slängs bort sparas ...

Läs mer här
Deponier

I Sverige finns det ett hundratal deponier i drift och flera tusen nedlagda. De innebär ofta en belastning för både den lokala och den globala miljön till följd av att samhällets farliga ämnen koncent...

Läs mer här