Brand, risk och säkerhet

Vi kan hjälpa dig att skapa trygghet i alla typer av uppdrag. Oavsett om det gäller byggnader, industrier eller infrastrukturprojekt kan ett väl utfört säkerhetsarbete i ett tidigt skede av projektet reducera kostnaderna och öka möjligheterna. Vi kan ge stöd i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt upprätta klassningsplaner och explosionsskyddsdokument enligt ATEX-direktivet. Vi erbjuder även riskutredningar i samhällsplanering och hjälper dig med riskanalyser och safety audits på industrier. På Tyréns finns erfarna analysledare som kan göra riskanalyser vid hantering av farligt gods.

Brandskydd och projektering

Vi har en stor erfarenhet och kompetens inom områden som rör brandskyddsprojektering och arbete med brandskydd. Oavsett om projekteringen avser bostadshus, industri, köpcentrum eller sjukhus är vårt m...

Läs mer här
Riskhantering

Vi erbjuder en rad kvalificerade tjänster inom området riskhantering. Gemensamt för dessa tjänster är att analyser och beslut ofta baseras på riskanalyser. Kravet på att utföra en riskanalys kan komma...

Läs mer här
Riskhänsyn i samhällsplanering

Vid planering av förändringar i bebyggelse och infrastruktur är det viktigt att visa riskhänsyn genom en bra riskanalys. Det finns ofta en konflikt mellan riskgenererande verksamheter såsom industrier...

Läs mer här
Systematiskt brandskyddsarbete

Ägare eller innehavare av en byggnad bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumentera detta. Det är nämligen ägaren som har det fulla ansvaret för att i skälig omfattning vidta de ...

Läs mer här