Brand, risk och säkerhet

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundläggande behov. Vi ser till att alla kan utrymma vid brand, att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor och hjälper till att stärka er förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från skador, olyckor och kriser. Här presenteras några av de tjänster vi erbjuder.

Tunnelsäkerhet

Säkerheten i en tunnel är viktig att beakta för att få en önskad personsäkerhet i tunneln, för att resurserna i projektet används kostnadseffektivt samt för att upprätthålla ett önskat egendomsskydd. Tunnlar utgör ofta samhällskritisk infrastruktur och det är viktigt att de är i drift utan att ge avkall på personsäkerheten.

Läs mer här
I fokus
Brandskyddsprojektering

Det byggnadstekniska brandskyddet är en viktig del i byggnader för att säkerställa personsäkerheten samt egendomsskyddet i byggnaderna. Plan- och bygglagen ställer krav gällande brandskydd i byggnader...

Läs mer här
Industriell riskhantering

En proaktiv och systematisk riskhantering hjälper din verksamhet att identifiera och förebygga risker. Kravet på att utföra en riskbedömning kan komma från det egna företaget, men det ställs också kra...

Läs mer här
Krishantering

Våra vardagsrutiner är i mångt och mycket vår trygghet. När något inträffar, en kris, som stör dessa rutiner kan det få konsekvenser på en organisations verksamhet. En kris kan innebära olika saker fö...

Läs mer här
Kärnkraftssäkerhet

Det kommersiella kärnkraftsprogrammet har varit under avveckling sedan mitten av 90-talet när den första reaktorn i Barsebäck stängdes ned. Avvecklingen har de senaste åren kraftigt utökats då beslut ...

Läs mer här
Risk- och Sårbarhetsanalys (RSA)

Vi anser att alla har rätt att leva och verka i ett tryggt och säkert samhälle som är resilient nog att alltid kunna tillgodose våra grundläggande behov. För att minska sårbarheten i samhället och öka...

Läs mer här
Riskhänsyn i fysisk planering

Vid planering av bebyggelse och infrastruktur är det viktigt att ta hänsyn till risker som kan leda till olyckor. Genom att ta hänsyn till riskerna kan vi se till att bebyggelse lokaliseras till mark ...

Läs mer här
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

För att säkerställa brandskyddets kvalitet över tid ska ägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand samt livräddning vid brand eller annan olycka. Åtgä...

Läs mer här
Tunnelsäkerhet

Säkerheten i en tunnel är viktig att beakta för att få en önskad personsäkerhet i tunneln, för att resurserna i projektet används kostnadseffektivt samt för att upprätthålla ett önskat egendomsskydd. ...

Läs mer här