Riskhänsyn i samhällsplanering

Riskanalys i planarbete

Vid planering av förändringar i bebyggelse och infrastruktur är det viktigt att visa riskhänsyn genom en bra riskanalys. Det finns ofta en konflikt mellan riskgenererande verksamheter såsom industrier och transportleder i närheten av känslig eller skyddsvärd bebyggelse som bostäder och skolor. Denna konflikt hanteras bäst genom riskanalys i ett tidigt skede vid projektering. Genom att ta hänsyn till riskerna kan vi bygga bättre samhällen.

Vid planering av förändringar i bebyggelse och infrastruktur är det viktigt att i ett tidigt skede ta hänsyn till risker i verksamheter som kan leda till olyckor. En riskanalys är det bästa underlaget för att fatta beslut om risker i planfrågor.

Riskanalys för din plan
Vi kan genomföra en riskanalys som identifierar möjliga olyckor som kan inträffa, en bedömning av sannolikheten för dessa olyckor samt konsekvenser om en olycka skulle inträffa.

Genom att kombinera dessa bedömningar kan ett riskmått skapas. Med en riskanalys som grund kan olika planeringsalternativ eller olika riskreducerande åtgärders effektivitet värderas.

En sådan riskanalys kan även kompletteras med kostnadsnyttoanalyser för att ytterliggare värdera olika alternativ.

Vi har den kompetens som krävs för att genomföra en riskanalys som är anpassade till de olika moment som förekommer inom planarbete, exempelvis:

• Detaljplaner

• Fördjupade översiktsplaner

• Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)

Vi har erfarenhet från de mest skilda områden, exempelvis industrier, rangerbangårdar, hamnar, nya väg- och järnvägssträckningar samt bostadsbebyggelser.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}