Riskhantering

Riskhantering - hantera risken innan olyckan uppstår

Vi erbjuder en rad kvalificerade tjänster inom området riskhantering. Gemensamt för dessa tjänster är att analyser och beslut ofta baseras på riskanalyser. Kravet på att utföra en riskanalys kan komma från det egna företaget som ett led i företagets riskhantering, men det ställs också krav i en rad olika lagstiftningar, exempelvis vid hantering av brandfarliga produkter.

Idag finns en mängd riskanalysmetoder som fungerar olika bra beroende på förutsättningarna i det specifika projektet.

Att välja rätt metod är därför avgörande för att få rätt noggrannhet i sin riskhantering. Vi har stor erfarenhet av att identifiera och applicera en optimal riskanalysmetod utifrån det faktiska behovet.

Grunden för riskhantering
En väl genomförd riskanalys kännetecknas av en systematisk identifiering av riskerna i ett system. Analyserna upprättas genom beräkning eller med en erfarenhetsbaserad skattning av riskernas omfattning.

Vi arbetar dagligen med sannolikhets- och konsekvensberäkningar som en del i riskanalysen och kan även komplettera riskanalyser med kostnadsnytto-analyser för att få ett bra beslutsunderlag.

Våra metoder kan appliceras inom en rad olika områden, kontakta gärna oss för att få information hur vi kan hjälpa med riskhantering.

Inom tjänsteområdet riskhantering kan vi erbjuda en rad tjänster som baseras på tolkning och applicering av olika lagar samt olika typer av riskanalyser.

Vi kan hjälpa er med:

  • Klassning och bedömning av explosionsfarliga områden avseende brandfarliga varor (vätska, gas eller damm) samt framtagande av explosionsskydds-dokument enligt ATEX-direktiven.
  • Riskanalyser och riskhantering inom industrier.
  • Utvärdering av incidenter och olyckor med förslag på framtida åtgärder och katastrofplanering för bättre riskhantering.
  • Sammanställa säkerhetsrapporter som uppfyller kraven i Sevesolagstiftningen.
  • Certifierade säkerhetsrådgivare, något som alla företag som sänder och transporterar Farligt Gods måste ha.
  • Brandskyddsprojektering samt utförande av riskanalyser för tunnlar.
  • Riskanalyser inom områdena samhällsplanering och industriell säkerhet i enlighet med krav i lagen om skydd mot olyckor, plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, Sevesolagstiftningen och arbetsmiljölagen.
{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}