Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Ägare eller innehavare av en byggnad bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och dokumentera detta. Det är nämligen ägaren som har det fulla ansvaret för att i skälig omfattning vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och begränsa skador till följd av brand.

Tyréns kan utveckla det befintliga brandskyddet så att det uppfyller de krav som ställs på ett systematiskt brandskyddsarbete i Lag om skydd mot olyckor (LSO). Tillsammans med fastighets- eller anläggningsägaren utvärderar vi det befintliga brandskyddet och hjälper till att införa ett systematiskt brandskyddsarbete.

SBA – systematiskt brandskyddsarbete
För att förebygga brand och minimera konsekvensen av en brand är systematiskt brandskyddsarbete den bästa vägen att gå.

Utifrån företagets verksamhet och förutsättningar upprättas inledningsvis ett handlingsprogram som beskriver hur ett systematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas, vilka hjälpmedel som kan behövas och vad som måste göras för att påbörja ett systematiskt arbete.

Handlingsprogrammet kan sedan implementeras av verksamhetsägaren med eller utan fortsatt stöd från Tyréns.

I ett längre perspektiv är det viktigt att en utomstående part bistår och kontrollerar verksamhetens löpande arbete.

Tyréns expert kan säkerställa att systematiskt brandskyddsarbete fungerar i din verksamhet och dessutom erbjuda involverad personal en kunnig rådgivare att diskutera aktuella frågor med.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}