Kulturmiljö

Våra berättelser och traditioner har stor betydelse för kulturmiljön

En kulturmiljö avspeglar vår historia och berättar om mänsklig verksamhet i förfluten tid. Helhetsmiljöer och historiska samband är viktiga liksom enskilda lämningar. Kulturmiljö utgör kunskapen om hur tidigare generationer har dragit nytta av naturens förutsättningar, hur de har organiserat sig och präglat den fysiska miljön. Även våra berättelser och traditioner kan ha stor betydelse för kulturmiljön.

Vårt gemensamma ansvar för bevarande och utveckling av kulturmiljövärden avspeglar i samhällsplaneringen och regleras bland annat i vår lagstiftning. De lagar som styr kulturmiljövården är lagen om kulturminnen avseende byggnadsminnen, kyrkor och fornlämningar, Miljöbalken när det gäller riksintresseområden för kulturmiljövården varsamhetsbestämmelserna i Plan- och Bygglagen.

Med den breda kompetens som finns på Tyréns kan vi erbjuda stöd och kunskap för att ta rätt beslut i riktning mot ett hållbart sätt att använda våra samhällsresurser. Vi kan bidra till att vår kulturhistoria lever vidare in i framtiden i våra livsmiljöer.   

Vi kan hjälpa er med:

  • Underlag för infrastrukturplanering
  • Kulturmiljö i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Kulturhistoriska landskapsanalyser, –utredningar och –bedömningar
  • Vårdplaner och vårdprogram för historiska parkmiljöer, kungsgårdar m.m.
  • Riksintresseområden
  • Kulturmiljövårdsprogram

 

Ladda ned white paper "Missa inte värdet av bevarande kulturmiljöer" >>

 

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}