Vi hjälper er att upptäcka miljöproblem

Kunskaper om mark och vatten är betydelsefullt i allt fler sammanhang i vårt samhälle. Industrier och företag söker kunskap om sina eventuella miljöproblem. Med vår nya miljölagstiftning blir kunskap om förorenade områden allt viktigare. Tyréns utredare arbetar för att se till att frågor rörande förorenad mark kommer in tidigt i projekten för att minimera kostnader och undvika oväntade problem i sena skeden. Vi har specialistkompetenser med doktorsgrad som omfattar riskbedömningar, ekotoxikologi och föroreningsspridning samt lång erfarenhet av alla skeden i ett projekt. Vi lägger hela tiden stor vikt vid kommunikation, samarbete och helhetstänkande för att alltid ge dig högsta kvalitet i utredningar och åtgärder.

Förorenad mark i tidiga skeenden

Markföroreningar är allt oftare en miljöaspekt vid miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och miljöbedömningar av planer och program. Det finns stora fördelar med att förorenad mark kommer in tidigt i pla...

Läs mer här
Riskbedömning

Riskbedömning har en mycket central roll vid utredningar rörande förorenad mark. I riskbedömningen avgörs vilka risker som föroreningssituationen innebär med avseende på hälsorisker för de som vistas ...

Läs mer här
Ekotoxikologi och biologiska undersökningar

Vid riskbedömningar är det viktigt att ha underlag för bedömning av ekotoxikologiska effekter av föroreningar på plats. Tyréns kan erbjuda specialistkunskap vad gäller vilka ekotoxikologiska tester bå...

Läs mer här
Fältundersökningar

Vi utför fältundersökningar av förorenad jord, grundvatten, sediment och ytvatten. Vi utför även provtagning av byggnader och inventering av byggnadsmaterial.

Läs mer här
Sanering

Vi har stor erfarenhet av att medverka vid saneringsentreprenader eller vid exploatering i stadsmiljö där schakt sker av stora mängder förorenade massor. Våra kompetenser sträcker sig över alla steg i...

Läs mer här
Förorenade byggnader

I takt med att exploatering sker i stadsmiljö och fokus ligger på utveckling av hållbara städer ökar trycket på att återanvända gamla industribyggnader. Byggnaderna kan även ha kulturhistoriska värden...

Läs mer här
IED - Statusrapporter

För verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska en statusrapport upprättas. Statusrapporten ska beskriva den nuvarande situationen i mark och grundvatten och utgöra underlag för jä...

Läs mer här