Riskanalys och skadeutredningar

Riskanalys och skadeutredningar

För arbete vid grundläggning, grundvattenssänkning och sprängning är det viktigt att genomföra riskanalyser för att bedöma eventuell omgivningspåverkan och vilka risker för skador som finns. Tyréns har också god erfarenhet av geotekniska kontroller och besiktningar under byggskede, skredriskutredningar, skadeutredningar och radonmätningar i mark.

Tyréns kan genomföra geotekniska kontroller och besiktningar i byggskedet, som exempelvis påbörjade schakt- och byggnadsarbeten, för att försäkra att förhållandena är som förväntat. Har Tyréns utfört bygghandlingar vill vi också vara med och kontrollera. Kontroller kan utföras avseende schaktbottnar, sättningar, rörelser, vibrationer och grundvattennivåer.

Tyréns har även stor erfarenhet av skredriskutredningar. Framtida klimatförändringar som höjda havsnivåer och mer koncentrerad nederbörd, tillsammans med landets nuvarande områden med lösa leror och vattendrag, skapar dåliga stabilitetsförhållanden i vissa områden, vilket medför större risk för ras och skred.

Tyréns genomför också skadeutredningar i fall där exempelvis en byggnad en spruckit, en bro satt sig och när vägar rasar. En skadeutredning går ofta ut på att analysera vad som gått fel och hur skadan kan åtgärdas. Ansvarsfrågan kan också vara viktigt att utreda beroende på hur handlingarna är upprättade och skrivna.

Kompletterande mätning för klassifiering för radon kan utföras i samband med en geoteknisk undersökning genomförs.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}