Social hållbarhet

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en av grundpelarna i att bygga mer hållbara samhällen. Att bygga ett socialt hållbart samhälle innebär att vi planerar med en hög ambitionsnivå för en plats som tillgodoser allas behov. Genom ett medvetet fokus på sociala aspekter under planeringsprocessen gör vi det möjligt att främja jämlikhet, trygghet, hälsa, tillgänglighet och demokrati. Målet är att skapa positiva sociala effekter som bland annat innebär att alla människor får chans att utvecklas och leva i en god livsmiljö.

Samhället kräver att sociala aspekter tas i beaktande och vi kan hjälpa er att systematiskt hantera plan- och bygglagen, miljökvalitetsmålet ”en god bebyggd miljö”, de nationella folkhälsomålen, transport och jämställdhetspolitiska mål, FN:s barnkonvention och FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. 

Vanliga sociala hållbarhetsmål vi arbetar efter är mångfald bland människor, byggnader och utbud, god tillgänglighet, trygghet för boende och besökare, inflytande och medborgardeltagande, platstillhörighet, jämställdhet, folkhälsa och social interaktion mellan olika grupper. En del i vårt arbete är att belysa olika målgruppers behov och koppla det till platsers kvaliteter och egenskaper. Exempel på målgrupper kan vara barn, äldre, kvinnor, män, olika etniska grupper, personer med funktionsnedsättningar, boende i ett område etc. Verktyg för detta arbete är sociala konsekvensbeskrivningar. Om målgruppen är specifik använder vi oss bland annat utav barnkonsekvensbeskrivningar och jämställdhetsbedömningar.

För att uppmuntra samverkan och dialog samt ta till vara engagemang arbetar vi med olika metoder som till exempel workshops, backcasting, Ketso® och aktörsanalys. Vi arbetar i dialog med målgrupper och olika aktörer med våra experter inom olika kompetensområden så som samhällsplanerare, trafikplanerare, kulturgeografer, beteendevetare, agronomer och nationalekonomer. Vi arbetar även med att integrera sociala aspekter i kommuners och företags hållbarhetsarbete genom CSR och hållbarhetsbedömningar.

Exempel på våra tjänster och produkter inom social hållbarhet: 

• Barnkonsekvensbeskrivningar
• Sociala konsekvensbeskrivningar
• Jämställdhetsbedömningar
• Hållbarhetsbedömningar
• Medborgardialoger
• Backcasting
• Corporate Social Responsibility (CSR)

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}