Vi skapar goda livsvillkor

Vi vill att människor ska trivas i sin utemiljö. För oss på Tyréns innebär det att tänka nytt och ta in olika perspektiv för att skapa en hållbar helhet, en plats där människor vill vara. Landskapsarkitektur och ljusdesign omfattar planering, gestaltning, projektering och förvaltning.

Ljusdesign

Ljus skapar trygghet och användbarhet samtidigt som det väcker intresse och förundran. För att skapa en god belysning för människor och miljö behöver en rad olika faktorer tas hänsyn till, till exempel sociala, rumsliga och identitetsskapande aspekter. Som ljusdesigners vill vi från ett tidigt stadium samarbeta med beställare och andra kompetenser för att säkerställa kvaliteten och visionen i ett projekt. Vi tror att en bra arbetsprocess mellan olika discipliner är nyckeln för ett lyckat projekt.

Läs mer här
I fokus Ljusdesign
Ljusdesign
Ljusdesign

Ljus skapar trygghet och användbarhet samtidigt som det väcker intresse och förundran. För att skapa en god belysning för människor och miljö behöver en rad olika faktorer tas hänsyn till, till exempe...

Läs mer här
Vattenmiljöer
Vattenmiljöer

Vatten ger liv. Liv åt stadens rum och liv åt de djur och växter som lever i vattnet. Dagvatten måste hanteras på kloka sätt där teknik och estetisk vägs samman till en välfungerande helhet. Tyréns ha...

Läs mer här
Lek- och skolmiljöer

Barn är framtiden, deras miljöer ska vara inspirerande, aktiverande och väcka nyfikenhet för nya utmaningar och kunskap om omvärlden. Platser för barn ska erbjuda utrymme för både lek, lärande och åte...

Läs mer här
Parker

Stadens parker ska erbjuda aktivitet, lek och gemenskap men även återhämtning och vila, de blir allt viktigare då städer förtätas och fler människor bor där. Stadens gröna lungor gynnar även den biolo...

Läs mer här
Stadsrum

I staden sker möten mellan människor, staden består av en mängd strukturer som samordnas till en samspelande helhet. Hållbar utveckling är ledord i arbetet med utveckling av stadens rum. Tyréns kan er...

Läs mer här
Bostadsmiljöer och exploateringsområden

I sin hemmiljö ska man trivas och känna sig trygg. I byggandet av nya bostäder krävs ett brett samarbete av många olika professioner. Tyréns kan erbjuda allt från lokaliseringsanalys och detaljplan ti...

Läs mer här
Kommersiella och offentliga anläggningar

Anläggningar så som resecentrum, sjukhus och arenor lockar många besökare som kan erbjudas kvalitativa upplevelser i sin vardag. Tyréns kan erbjuda allt från lokaliseringsanalys och detaljplan till sk...

Läs mer här
Infrastruktur i landskapet

Landskapet öppnar och sluter sig. Järnvägar, vägar, stigar och stråk utgör ett nät där människor och djur bor, lever och färdas med olika mål. Landskapet är platsen där en mängd tillgångar och värden ...

Läs mer här
Naturmiljöer

I naturen finns mycket att upptäcka, motion och återhämtning sker här. Naturen erbjuder friluftsliv och är hemvist för vilda djur och växter. Tyréns kan erbjuda allt från vegetationsinventering och la...

Läs mer här