Trafik för ett balanserat transportsystem

Tyréns arbetar aktivt för moderna, säkra och miljövänliga resor och transporter som en del i utvecklingen av attraktiva och smarta städer. Vårt fokus är ett trafiksystem i balans – en hållbar mobilitet för människor och gods på stadens villkor.

Allt för cykling

Tyréns har sedan många år arbetat med cykelplanering. Vi har deltagit i projekt över hela landet med målet att fler ska börja cykla.

Läs mer här
I fokus Allt för cykling
Strategisk trafikplanering för hållbar stadsutveckling

Tyréns arbetar i tidiga skeden med strategisk trafikplanering, idéstudier, åtgärdsvalsstudier och andra utredningar kring infrastrukturfrågor, ofta kopplade till stadsutvecklingsprojekt och allmän sta...

Läs mer här
Utformning av attraktiva livsmiljöer

På Tyréns är vi vana att arbeta med stadsförnyelse och nyexploatering tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter. Vi har uppdrag i olika skeden; idéskisser och parallella uppdrag, förankring o...

Läs mer här
Parkering som kraftfullt verktyg

Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar i balans med stadens övriga kvaliteter. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med parkeringsnormer och parkeringsplaner utifrån möjl...

Läs mer här
Fotgängaren i fokus

Att tänka sig in i fotgängarens perspektiv vid stads- och trafikplaneringen ger kraft och kvalitet.

Läs mer här
Kollektivtrafik i alla lägen

Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt. Här ställs krav på utformning av gator och vägar för en god framkomligh...

Läs mer här
Mobility management för ett effektivare transportsystem

På Tyréns jobbar vi med att utforma och ta fram åtgärder som minskar behovet av att resa samt åtgärder som effektiviserar själva resandet.

Läs mer här
Allt för cykling
Allt för cykling

Tyréns har sedan många år arbetat med cykelplanering. Vi har deltagit i projekt över hela landet med målet att fler ska börja cykla.

Läs mer här
Trafikanalys för alla trafikslag

Tyréns genomför trafikanalyser med hjälp av olika trafiksimuleringsmodeller för att bättre förstå effekterna av förändringar på existerande och nya trafikområden. Våra simuleringar kan avse mindre tra...

Läs mer här
Forskning och innovation

Tyréns konsulter och kunder finner tillsammans ständigt nya intressanta områden att utveckla inom trafikområdet. Tyréns gedigna kunskaper om trafiksystemet och trafikantflöden, tillsammans med vår van...

Läs mer här