Vatten

Vatten är grunden till allt liv och kunskapen om vatten är en viktig del i klimatarbetet. På Tyréns arbetar vi med allt från yt- och grundvatten, dricksvatten och dagvatten till spill-/avloppsvatten.Vi har kompetenser inom vattenresurser, hydrologi och hydrogeologi samt VA-teknik, hydraulik, process- och ledningsteknik, men vi har även specialister inom VA-ekonomi, juridik, VA-organisation, vattenförvaltning, schaktfritt ledningsbyggande och biogasteknik.

Vår metod ger svar på hur vi kan säkra dricksvattnet

Att vi har tillgång till hälsosäkert dricksvatten hemma i köket ser vi som en självklarhet. När det inträffar vattenburna sjukdomsutbrott till följd av dricksvattnet blir det därför ofta stora rubriker i media. Människor blir magsjuka, förtroendet för det kommunala dricksvattnet skadas och samhällets kostnader kan bli mycket stora.

Läs mer här
I fokus Säkrare dricksvatten
Grund-, yt- och dricksvatten

På Tyréns finns en bred kompetens inom dricksvattenområdet. Vi arbetar med uppdrag inom hela kedjan – från vattentäkten till abonnenterna.

Läs mer här
Schaktfritt ledningsbyggande

På Tyréns är vi kunskapsledande inom schaktfritt ledningsbyggande och förmedlar kunskapen vidare i projekt, kurser och genom renoveringslexikon för VA-nät som kallas RELEVANT.

Läs mer här
Modellering

Tyréns erbjuder en bredd av tjänster inom modellering. Från vattensystem till expertstöd vid modellbyggnad och kalibrering. Förutom modellberäkningar genomför vi fältmätningar för att ta fram nödvändi...

Läs mer här
Projektering av ledningsnät

Projektering av ledningsnät är en viktig del av Tyréns verksamhet. Tyréns VA-projektörer har en bred och lång erfarenhet av att arbeta med VA-ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten i samtli...

Läs mer här
VA-utredningar

Tyréns arbetar med många olika typer av VA-utredningar i både små och stora projekt och i många olika skeden.

Läs mer här
Säkrare dricksvatten
Säkrare dricksvatten

Att vi har tillgång till hälsosäkert dricksvatten hemma i köket ser vi som en självklarhet. När det inträffar vattenburna sjukdomsutbrott till följd av dricksvattnet blir det därför ofta stora rubrike...

Läs mer här