Code of Conduct

Tyréns uppförandekod

Uppförandekoden är riktlinjer för hur vi på Tyréns bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Koden är ett övergripande ramverk för vår verksamhet och bygger till stor del på internationella konventioner, till exempel FNs Konvention om barnets rättigheter, FNs Deklaration om mänskliga rättigheter och FNs ILO-deklaration om grundläggande principer om rättigheter i arbetslivet.

Uppförandekoden omfattar alla våra medarbetare och ska genomsyra vårt arbete och vara vägledande i vår verksamhet. Till grund för nedanstående riktlinjer ligger även Tyréns olika policydokument. Dessa kan användas som stöd vid tolkning och fördjupning av uppförandekodens olika delar. Vid en årlig översyn av uppförandekoden avgörs behovet av utvärdering och eventuell revidering av denna.

Ansvarstagande
Vi på Tyréns har ett gemensamt ansvar för den påverkan företaget, genom sina beslut och aktiviteter, har på samhällsutvecklingen, sina kunder, medarbetare och andra av företaget berörda intressenter. Vi är därmed ansvariga för att samtliga aktiviteter genomförs i linje med uppförandekoden samt att åtgärder vidtas i de fall aktiviteterna har eller får ett resultat som avviker från denna.

Transparens
Vi på Tyréns ska på ett tydligt, korrekt och fullständigt sätt offentliggöra våra riktlinjer, beslut och aktiviteter som påverkar människor, samhälle och miljö. Detta gäller såväl gentemot den enskilde medarbetaren som gentemot våra övriga intressenter. I vissa fall, som inte är av särskilt allmänintresse, gäller emellertid diskretion med uppgifter om medarbetare, uppdrag och företaget.

Objektivitet
Vi på Tyréns ska utföra vår profession med integritet, ärlighet och fritt från vilseledande eller avsiktlig partiskhet. Egenintressen eller på annat sätt partiska intressen ska åsidosättas i allt arbete som utförs inom ramen för Tyréns verksamhet (IAIA:org Code of ethics)

Etiskt uppträdande
Vi på Tyréns ska uppföra oss etiskt i enlighet med värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet. Vi ska visa omtanke för människor, djur och miljö i övrigt samt visa hänsyn för våra/alla intressenters behov.

Miljö och hållbar utveckling
Vi på Tyréns ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom ett proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete i alla våra verksamhetsled och påverkanssfärer, lokalt som globalt. Tyréns medarbetare ska genom företaget också uppmuntras och erbjudas möjlighet till samhällsengagemang och välgörenhet.

Arbetsmiljö och hälsa
Tyréns ska vara en arbetsplats med högt i tak (öppet samtalsklimat, där alla känner sig trygga att säga sin mening), där alla trivs och utvecklas. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö och hälsa ska stå i fokus. Nyfikenhet och utveckling av människors idéer ska vara ledord. Tyréns ska kännetecknas av en god företagskultur, med det menar vi bland annat ömsesidigt förtroende, engagemang, gemenskap och humor.

Mutor och bestickning
Vi på Tyréns får inte erbjuda, betala ut eller ta emot mutor. Respektive medarbetare ska ha kunskap om vad som klassas som muta. Representation är tillåtet, men ska ske med måttfullhet och med beaktande av inblandade parters eventuella restriktioner i frågan.

Respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och internationella uppförandenormer
Vi på Tyréns, och alla som samarbetar med eller arbetar på uppdrag av Tyréns, ska respektera och följa internationella konventioner samt gällande lagar och förordningar. I de fall efterlevnad omöjligt kan ske, exempelvis om en internationell konvention inte lierar med nationell lag, ska en väl genomtänkt bedömning göras och finnas dokumenterad för att tydliggöra och motivera vårt ställningstagande och därmed våra åtgärder. Den enskilde medarbetaren ska ha god kännedom om hur denne i sitt arbete berörs av internationella konventioner samt gällande lagar och förordningar.

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}