Nyheter
21 september 2023

Eskilstuna i fokus när Tyréns visar vägen till klimatneutrala kommuner

Kommunerna spelar en nyckelroll i Sveriges klimatomställning och många kommuner har ambitiösa klimatmål. En av dessa kommuner är Eskilstuna, som inom ramen för sitt klimatprogram har målsättningen att bli en klimatpositiv kommun till 2045. Kommunen ska själv visa vägen där de egna utsläppen från verksamheten ska minskas med 80 procent till 2035.

Tyréns har varit ett stöd för Eskilstuna kommun när det gäller det interna arbetet med minskad klimatpåverkan inom kommunkoncernen. Det har bland annat handlat om att se över arbetssätt och processer, hitta sätt att följa upp klimatpåverkan, identifiera utmaningar, hitta gemensamma åtgärder och söka externa medel för att växla upp arbetet.

– Min roll är att vara teamledare för tre av de fem arbetsgrupper som bildats för arbetet med minskad klimatpåverkan, Att vara teamledare innebär att jag är ansvarig för att arbetet går framåt inom områdena Bygga, renovera och anlägga med låg påverkan, Konsumera och producera medvetet, samt Lagra och ta upp växthusgaser, så att Eskilstuna kommer närmare de satta målen, berättar Anna Sjöström som är miljö- och hållbarhetsspecialist på Tyréns. 

I teamen sitter medarbetare med expertkunskap och/eller stort inflytande över en viktig process från både förvaltningarna och bolagen. Rapportering sker till kommunkoncernens styrgrupp för klimat, och teamen är också viktiga kunskapsspridare till övriga förvaltningar och bolag. Anna Sjöström berättar att hon också fungerar som bollplank till kommunens miljöstrateg, och stöttar henne i allt från att diskutera arbetssätt till funderingar om hur klimatpåverkan kan följas upp.

Ett nära samarbete ger kunden snabb tillgång till Tyréns expertis

- Att ha Tyréns så nära kopplade till våra team gör att vi snabbt och enkelt får tillgång till en rad olika expertkompetenser, säger Malin Isaksson, kommunstrateg miljö på Eskilstuna kommun.

Ett medskick till andra kommuner som är i startgroparna för att starta det interna arbetet med minskad klimatpåverkan, är att fokusera på tidiga insatser. Ju tidigare klimatfrågan vägs in, gärna redan på översikts- och detaljplaneringsnivå, desto större möjlighet till åtgärder för lägre kostnader. Det är ofta mycket svårare att göra skillnad längre fram när många beslut redan är tagna kring exempelvis lokalisering eller utformning.

Fler kommuner står på tur och snart inleds en satsning i Sundsvall. Även här handlar det om att processleda från Tyréns sida. Stort fokus läggs på att bygga och anlägga med låg klimatpåverkan, samt hållbara transporter med koppling till näringslivet. Projektet har precis startats upp och även där håller Anna Sjöström i klimattrådarna.

– Med de erfarenheter och framgångsfaktorer som vi har från Eskilstuna, ska vi nu lotsa Sundsvall på rätt väg mot deras ambitiösa mål – att kommunens egen verksamhet ska vara klimatneutral till 2030, avslutar Anna.