Återbruk i fokus

Ett hållbart samhälle kräver smart hushållning med befintliga resurser och byggnader. Genom att möjliggöra återbruk och ombyggnad av befintligt bestånd skapar vi en bättre morgondag.​

Tyréns bidrar till smart återbruk genom ett helhetsgrepp om fastigheten och föreslår nytänkande lösningar som förbereder fastigheten för framtidens behov och utmaningar. ​

Vi erbjuder rådgivning, tekniskt kunnande och arkitektoniska lösningar från flertalet kompetensområden för att förbereda fastigheter för framtiden med fokus på innovation och hållbarhet.

Utvecklingen inom återbruk har gått fort, och det ställs nya och höga krav från regeringen, branschen och från allmänheten. En utveckling som är kopplad till de stora megatrenderna i samhället där hållbarhet och klimat har fått allt större utrymme, där såväl individer och företag blir alltmer medvetna om våra begränsade resurser och att vi alla behöver agera för att göra skillnad.

2020 beslutade EU att 70 procent av allt byggavfall ska återvinnas, ett beslut som ledde till den svenska regeringens nationella strategi att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Samhällsbyggnadsbranschen behöver i och med det ställa om från linjär till cirkulär ekonomi. En omställning som kan vara svår att greppa. Tack vare vår bredd av kompetenser och tekniskt kunnande inom samhällsbyggnad kan vi på Tyréns erbjuda rådgivning, analyser och arkitetonisk vägledning för att bidra i ditt återbruksarbete.

För oss handlar återbruk om att möjliggöra användning av material, byggnader eller möbler i ett annat sammanhang.

Tyréns erbjudande inom återbruk

  • Samlad kompetens
    Bred och djup kompetens från olika kompetensområden samlas och ger möjlighet till tätt samarbete vilket öppnar för nytänkande lösningar. Kompetens inom träkonstruktion är värdefull vid påbyggnad. Vår samlade kompetens ger möjlighet till att ha en innovativ och kreativ dialog för att hitta den bästa lösningen.
  • Kunskap om befintliga byggnader
    Inom Tyréns finns en god kunskap om befintliga byggnader, både antikvariskt och tekniskt kunnande. Vi har erfarenhet av att införliva nya funktioner i befintliga byggnader med olika antikvariskt värde, vilket kompletteras med kunskaper kring material och tekniker.
  • Analyser tidiga skeden
    För att kunna genomföra ett framgångsrikt återbruksprojekt krävs att man ser över alla möjligheter i ett tidigt skede. På Tyréns har vi gedigen erfarenhet av ett flertal typer av analyser inom tidiga skeden, så som LCA, risk- och konsekvensanalys, kostnadsnyttoanalys samt marknadsanalys.