BIM

Alla förstår en visualisering

Vi skapar tydliga visuella produkter av era idéer och visioner. Genom visualisering kan abstrakta tankar eller designkoncept göras begripliga och tillgängliga för andra att förstå och uppleva. Genom att använda avancerade visualiseringsverktyg skapar vi realistiska, stilla och rörliga, bilder av era projekt, vilket möjliggör en mer effektiv samgranskning och analys innan byggfasen påbörjas. Denna samsyn är viktig för att säkerställa att alla intressenter så som myndigheter, medborgare och konsulter har en enhetlig förståelse av projektet.

Genom att skapa en samsyn och upptäcka potentiella fel i det digitala stadiet, minskar visualisering behovet av kostsamma ändringar och justeringar under byggfasen. Det sparar inte bara tid och resurser utan minimerar också risken för förseningar och överskridande av budgeten.

Typiska användningsområden för våra visualiseringar är exempelvis på samråd, stöd till projekt- och projekteringsmöten eller kommunikationsmaterial att använda på hemsidor eller i presentationer. Tyréns specialister hjälper dig att synliggöra dina visioner!  

Bildproduktion

Tyréns använder avancerad teknik för att producera premiumbilder, illustrationer, 3D-bilder och fotomontage. Dessa bilder skapas utifrån skisser, idéer och visioner för att ge en mer realistisk upplevelse av slutprodukten. Våra bilder används bland annat inom områden som samråd och kommunikation. Vi förädlar och ger liv till projekt, gör komplexa idéer visuella och gör visionen lättare att förstå och dela med andra.


Filmproduktion

Oavsett om din idé är i embryostadiet eller om du har en färdig vision. Så hjälper vi dig att filmatisera och realisera dina tankar och idéer med ett professionellt resultat. Hos Tyrens finns en mycket hög kompetens inom animationer, skapandet av en storyboard samt produktion och färdigställande av film. Ibland räcker det inte med en bild och då kan filmen vara det som gör skillnad.

VR

Vi skapar ditt projekt i Virtual Reality (VR), en interaktiv simulerad verklighet. Där kan besökaren interagera med den simulerade omgivningen, testa lösningar och olika designer, samt upptäcka fel innan det fysiska byggnadsverket börjat ta form. Genom VR-headsetet får användarna en mer realistisk bild samt skala över ett projekt, och möjligheten att interagera med så väl information som miljö och arkitektur. Användningsområdena är bland annat designarbete i olika stadier, utbildningar och simuleringar av arkitektur.  

Presentationsmodeller

Tyréns erbjuder presentationsmodeller som stöd för en tydligare kommunikation inom komplexa projekt samt mot allmänheten och myndigheter. Presentationsmodellen är en navigerbar modell i 3D där användaren kan röra sig fritt och titta på projektet från alla vinklar och vrår för att få en uppfattning om projektets omfattning och dimension. Dessa modeller skapas med avancerad 3D-teknik med funktioner som, solstudier, etappindelning, renderad film och bild.

Presentationsmodeller används ofta inom infrastruktur- och stadsbyggnadsprojekt för att visa de geografiskt mer omfattande byggnadsprojekten. Modellen visualiserar tydligt slutvisionen för ett projekt och hur det kommer samspela med angränsande projekt, befintligheter och andra aspekter så som geografiskt information, naturvärdesinventeringar etc. Sammantaget ger det en bättre förståelse för olika teknikområden, medborgare, myndigheter och andra intressenter inom stora komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Presentationsmodellerna tar vi vanligtvis fram inom väg- och järnvägprojekt, husbyggnad eller inte minst inom den gröna energiomställningen såsom vind- och solkraft. 

360 – webbkarta

Våra interaktiva webbplatser tillåter användare att utforska och uppleva platser eller utrymmen på ett dynamiskt och interaktivt sätt. Genom att använda avancerad 360-graders fotografering och teknik, tillåts användare att utforska och navigera i olika miljöer på valfri enhet, mobil som stationär. Vi skräddarsyr och paketerar hemsidorna efter kundens önskemål och behov. Tyréns interaktiva hemsidor har många tillämpningar inom olika branscher och sammanhang, bland annat:

  • Samråd: I samråd kan användarna själva hoppa mellan olika fördefinierade vyer för att se hur en nyprojektering påverkar deras närmiljö. Funktioner som ofta efterfrågas är: Före/efter vyer, inforutor, geografisk minikarta. Kunder vi haft har bland annat använt detta för samråd av nya solcellsparker. 
  • Bostadsområden: En effektiv metod för att marknadsföra en ny exploatering innan den är färdigställd. Inom bostadsbranschen ger dessa turer potentiella köpare eller byggherrar möjlighet att virtuellt besöka sina fastigheter, tomter och få en känsla av utsikter, grönska, ytskikt på mark och liv mellan husen innan de besöker platsen fysiskt.  
    Skräddarsydda funktioner vi använt i dessa projekt har varit: Integrerade filmer, länka vidare till andra hemsidor, 
    solstudier, klickbara ytor/byggnader som kopplas till inforutor och mycket mer. 
  • Turism och resemarknadsföring: Inom turismen möjliggör interaktiva 360 panorama turer för resenärer  att utforska resmålet innan besöket. Det kan vara avgörande vid val av resa då tex liftsystem, närhet till strand eller andra attraktioner kan vara svåra att förstå utan visuell information.
  • Kulturella och historiska platser: Användning av 360 panorama turer inom kultur- och historietillämpningar möjliggör virtuella besök på museer, historiska platser och kulturella evenemang. Där kan en historisk plats bevaras och upplevas digitalt. Här kan man till exempel länka till scannade föremål i en databas eller annan information. En annan möjlighet är att skräddarsy en virtuell, interaktiv åktur där besökaren tas med på en fördefinierad upplevelse.  Digitala museum används bland annat i forskning och pedagogiska syften och är ett nyare sätt att bevara historiska föremål.

Fotomontage  

Fotomontage är ett starkt hjälpmedel inom samhällsbyggnadsprojekt. Det möjliggör en detaljerad visualisering av design och layout samt hjälper till i förståelsen för tilltänkta byggnadsprojekt. I fotomontagen integreras digitala modeller av planerade strukturer i verkliga fotografier. Med hjälp av fotomontage hjälper Tyréns beställare i dialogen mot olika intressenter. På så sätt underlättar man för beslutsfattare och tydliggör för intressenter och allmänheten. Detta främjar en öppen dialog och ökar acceptansen för tilltänkta byggnadsprojekt. 

Inom sol- och vindkraftsprojekt stöttar Tyréns med rådgivning, fotografering och framtagning av fotomontage. Det möjliggör en visuell integrering av sol- och vindkraftsanläggningar i befintliga landskap. Med våra visualiseringar kan solpaneler smidigt införlivas på tak, mark eller andra platser utan att störa den naturliga omgivningen. Fotomontagen kan också visa hur vindkraftverk integreras på ett harmoniskt sätt med omkringliggande infrastruktur som broar och vägar. Fotomontagen hjälper även i dialogen med boende och andra som kan beröras av tilltänkta anläggningar.  

Nivåer av leverans: Fotomontage kan skapas på olika nivåer beroende på syftet och mottagaren av presentationen. Grundläggande nivåer kan inkludera enkla överläggningar för att ge en idé om placeringen av solceller. Mer avancerade nivåer kan integrera belysning, skuggning och reflektioner för att ge en mer realistisk representation. Dessa nivåer av fotomontage ger projektteamet och intressenter en möjlighet att förstå och bedöma projektet på olika detaljnivåer. 

Sammanfattningsvis ger fotomontagen värdefullt stöd inom projekt, från designbeslut och kommunikation till marknadsföring och juridiskt stöd. Förmågan att skapa realistiska bilder främjar hållbar och ansvarsfull samhällsutveckling. 

Drönarflygning fotomontage 

Fotografering med drönare har blivit en oslagbart effektiv del i framtagandet av fotomontagen, dels genom att erbjuda möjligheten att fånga detaljerade bilder från olika höjder och vinklar. Genom att använda drönare kan fotografer skapa panorama- eller 360-gradersbilder av projektområdet. Dessa bilder kan sedan användas för att exempelvis skapa realistiska och heltäckande fotomontage som visar hur t.ex. solcellsinstallationerna kommer att se ut från olika perspektiv.  

Fotomontage med drönare är en avancerad teknik som kombinerar drönarflygning och bildmontage för att skapa detaljerade visualiseringar av geografiska områden. Genom att använda drönare utrustade med högupplösta kameror samlas bilder in från olika vinklar och höjder. Dessa bilder integreras sedan genom fotomontage för att skapa en sammanhängande och realistisk bild av terrängen eller objekten. Drönarflygning används som ett verktyg inom olika områden som fotomontage, visualisering av fastighetsutveckling med mera. Vi använder även drönare för att filma och matcha in det filmade materialet med en nyprojekterad 3D modell, och på så vis visualisera i en och samma film övergången mellan nuläge och framtidsvision. På Tyréns har vi olika typer av drönare för fotografering och inskanning. Vi hjälper till i tillståndsansökan samt har certifierade piloter över hela landet.  

Drönarflygning fotogrammetri 

Som ett komplement till exempelvis presentationsmodellerna erbjuder Tyréns fotogrammetriska modeller som tas fram med hjälp av drönare. Med den effektiva inmätningstekniken fångar man snabbt in en stadsdel eller längre sträcka där exempelvis en tilltänkt väg eller järnväg ska anläggas.

Tekniken fungerar så att drönaren flyger enligt ett förprogrammerat rutmönster och samtidigt som den scannar in fysiska punkter i x-, y-, z-led så tar den bilder. Från de inmätta punkterna genereras sedan via ett datorprogram ytor och fram träder en 3D-modell av verkligheten. Sedan draperas bilderna på 3D-modellen och till slut har man en fotorealistisk kopia av vekligheten i sin dator. Dessa kan sedan adderas som underlag för befintligheter i presentationsmodellen och kombineras med det projekterade underlaget från projektet. På så sätt får man en effektiv verifiering av sin projektering gentemot verklighetens förutsättningar.

På Tyréns har vi olika typer av drönare för fotografering och inskanning. Vi hjälper till i tillståndsansökan samt har certifierade piloter över hela landet. 

3D modellering

Tyréns erbjuder 3D-modellering som stöd för att skapa underlag för olika visualiseringar.  Dessa modeller kan sedan fungera som grund för olika visualiseringsmetoder, som renderade bilder, animerade sekvenser.

Tyréns tar fram 3D-modeller utifrån enkla skisser, ritningar samt punktmoln och kan med hjälp av olika modelleringstekniker transformera ett enklare element till en visuellt tilltalande 3D-modell. Exempel på detta kan vara att generera en 3D-modell utifrån en visionsskiss för att ytterligare bidra till upplevelsen av det tilltänkta byggnadsprojektet. Tyréns hanterar de flesta filformaten och kan stötta i projekt där projekteringen genererat bristfälliga geometrier. Exempelvis optimeras eller ”repareras” geometrier i befintliga 3D-modeller för att få ner filstorlek , samt få en mer högkvalitativ 3D-modell. Detta kan vara nödvändigt exempelvis i lite större 3D-modeller som innehåller många 3D-objekt för att få en jämn och fin körning även i en dator med lägre prestanda. I dialog med beställaren så optimerar Tyréns 3D-modellerna att passa slutanvändarens användningsområde och dator.

Rapporter 

Tyréns stöttar med att sammanställa rapporter av exempelvis framtaget bildmaterial. Dessa kan levereras i ett högupplöst format för att bibehålla skärpa oavsett användningsområde. Tyréns förvaltar även befintlig design och grafik från kunder. Områden där Tyréns tagit fram rapporter med framgång är bland annat vindkraftsprojekt, både till havs och till land.  

TyrEngine 

TyrEngine är Tyréns unika visualiseringsplattform anpassad till samhällsbyggnadsprojekt. TyrEngine bygger på den kraftfulla speltekniken från Unreal Engine vilket gör att vi i TyrEngine kan skräddarsy projektanpassade lösningar. Exempel på leveranser Tyréns bidrar till med hjälp av TyrEngine är presentationsmodeller, renderade bilder och filmer samt fotomontage. Andra exempel på skräddarsydda lösningar är sol- och skuggstudier, ljudbaserade modeller och 4D-simuleringar. Flexibiliteten i TyrEngine gör att Tyréns tillsammans med kund kan utveckla idéer och koncept vad gäller funktionalitet.  

TyrEngine kan leverera hög grafisk prestanda, hantera stora mängder data och geografisk omfattande information. Det är en mångsidig lösning som uppfyller olika behov och önskemål, allt ur ett och samma program. 

Skugg- och solstudier 

Sol- och skuggstudier är en teknik som vi bland annat använder inom arkitektur och vindkraftsprojekt för att analysera hur solens position och hur skuggorna kastas på en viss plats under olika tider på dagen eller året. Genom att utföra sol- och skuggstudier kan man optimera byggnaders placering samt utformning. Man kan även nyttja dem till att visa boende som är rädda att deras tomt ska bli skuggade.  

Ett kreativt bollplank  

Tyréns specialister finns här för er att bolla idéer och komma fram till lösningar som passar och lyfter ert projekt. I många fall handlar det om lyssna och vägleda våra kunder så att en skissartad idé kan omvandlas till en konkret visuell lösning. Kontakta gärna någon av oss för en kreativ konsultation!