Policyer och leverantörsinformation

Visselblåsning om misstänkt eller noterat felaktigt agerande

Om du vill rapportera något som du misstänker eller vet bryter mot lagen eller mot Tyrénskoncernens policyer eller värderingar har du flera valmöjligheter.

I första hand, rapportera kända eller misstänkta fel till en chef eller en chefs chef. Eller prata med någon inom Human Resources eller den juridiska avdelningen om du föredrar det. Om det inte känns bra kan du istället rapportera misstänkta eller kända fel genom någon av kanalerna nedan. Du kan rapportera helt konfidentiellt och anonymt.

Visselblåsarsystemet är öppet för anställda inom Tyréns Group och alla dess dotterbolag, för affärspartner till Tyréns Group och alla dess dotterbolag, samt för allmänheten.

Att pendla med cykel är ett bra och hållbart, men det gäller att göra det enkelt och självklart att cykla. Här den nya cykelbanan i Kungsträdgården, Stockholm.

Varför har vi ett visselblåsarsystem på Tyréns?

Det är en viktig del i arbetet för en Tyrénskoncern präglad av starka värderingar och etik. Det ger oss möjlighet att anmäla eventuella felaktigheter när andra kanaler inte känns rätt. Vi vet att visselblåsarrapporter hjälper oss att upptäcka och hantera fel som annars skulle kunna orsaka stor skada. Att vi ska ha ett visselblåsarsystem är fastslaget i vår koncerngemensamma uppförandekod och policy om affärsetik. Dessutom måste företag tillhandahålla kanaler för visselblåsande enligt lag.

Vad kan du rapportera?

Visselblåsarsystemet är avsett för rapportering av felaktigt agerande som man vet eller misstänker:

 • bryter mot lagar som konkurrenslagstiftning, lagar om trakasserier och likabehandling, korruption, stöld, bedrägeri, immaterialrätt och andra lagar som rör Tyréns verksamhet.
 • bryter mot Tyréns Groups uppförandekod, affärsetiska policy, hållbarhetspolicy, policy för finansiell rapportering eller någon annan policy från Tyréns Group eller Tyréns, som rör trakasserier, likabehandling, miljö, intressekonflikter, konkurrenshämmande åtgärder, rapporteringsstandarder eller andra områden som omfattas av policyerna.
 • strider mot Tyréns Groups värderingar och/eller
 • på något sätt direkt eller indirekt kan skada Tyréns Groups eller Tyréns anseende.

Visselblåsning ska inte användas för:

 • Förhandlingar mellan verksamhet och anställda, som löne- eller anställningsavtalsförhandlingar,
 • Kvalitetsklagomål som inte utgör felaktigt agerande
 • Klagomål angående frågor som inte utgör fel som anges ovan, och/eller
 • Rykten eller felaktig information.

Du behöver inte ha säkra bevis för att uttrycka en misstanke, så länge det görs i god tro, det vill säga med den uppriktiga avsikten att vara rättvis, öppen och ärlig.

Att medvetet rapportera information som är falsk eller avsedd att skada är att missbruka visselblåsarprocessen.

Vilka rapporteringsalternativ har jag?

Om det känns obekvämt att rapportera ett känt eller misstänkt missförhållande till en chef, en chefs chef, HR eller den juridiska avdelningen, använd någon av kanalerna nedan.

Lokal nivå

Dessa kanaler är de som finns i eller nära din lokala organisation inom Tyréns Group. Rapporterna tas emot av Lena Carlström, HR-specialist, som är utsedd mottagare av visselblåsarrapporter på denna lokala nivå.

 • E-post. Skicka e-post till lena.carlstrom@tyrens.se
 • Telefon. Ring Lena Carlström på +46 10 -452 2167
 • Möte. Ordna ett möte med Lena Carlström via e-post eller telefon ovan.
 • Visselblåsarplattform. Klicka här för att komma till en krypterad visselblåsarplattform som hanteras av en extern leverantör. På webbsidan kan du läsa mer om hur systemet fungerar och skyddar din anonymitet. När din anmälan har skickats kommer den att hanteras av Lena Carlström, HR-specialist.

Koncernnivå

Dessa kanaler är de som finns på Tyréns Group-nivå. Anmälningar tas emot av Frank Pedersen, som är CLO på Tyréns Group. Frank Pedersen utsedd av och rapporterar direkt till Tyréns Groups styrelse.

 • E-post. Skicka ett e-post till frank.pedersen@tyrens.se 
 • Telefon. Ring Frank Pedersen på +46-10-452 27 20
 • Möte. Ordna ett möte med Frank Pedersen via e-post eller telefon ovan.
 • Visselblåsarsystem. Klicka här för att komma till ett krypterat visselblåsarsystem som hanteras av en extern leverantör. På webbsidan kan du läsa mer om hur systemet fungerar och skyddar din anonymitet. När din anmälan är skickad kommer den att hanteras av Frank Pedersen.

Som visselblåsare är du skyddad

Du kan välja att vara anonym och din identitet kommer inte att uppges, om inte:

 • det är absolut nödvändigt för korrekt hantering av rapporten;
 • du i förväg har gett uttryckligt samtycke till det;
 • det krävs enligt lag eller i efterföljande rättsliga förfaranden, eller
 • en utredning har funnit att rapporten lämnats i ond tro.

Det är uttryckligen förbjudet att försöka identifiera en visselblåsare.

Som visselblåsare skyddas du också av principen om att repressalier är förbjudna. Eventuella negativa konsekvenser för dig, som följer av att du i god tro rapporterat om felaktigheter, anses vara ett allvarligt brott och strider mot Tyréns värderingar och uppförandekod, och kan leda till sanktioner, inklusive disciplinära åtgärder eller att affärsrelationen avslutas. Trakasserier, mobbning och negativ påverkan på din karriär eller ersättning är exempel på sådana negativa konsekvenser.

Din rapport kommer att utvärderas och du kommer att få återkoppling

Efter att din rapport har tagits emot kommer den att utvärderas och hanteras enligt en fastställd process. Om utvärderingen visar att det kan finnas substans i din rapport kommer den att utredas.

Du kan kontakta mottagaren i fråga för information om ärendet.

När processen är klar kommer du att kontaktas av mottagaren och meddelas vilka slutsatser som dragits av din rapport och vad resultatet blev.