Tjänster

Trafik

På Tyréns arbetar vi aktivt för att våra trafiksystem ska bidra till attraktivare städer och tätorter, bättre trafiksäkerhet, ökad trygghet och ett hållbart samhälle. Vi tror på medverkan i hela processen, från strategi och analys till utformning av hela projekt.

cykelny.jpg

Allt för cykling

På Tyréns har vi länge arbetat med cykelplanering, och vi har deltagit i projekt över hela landet med målet att fler ska börja cykla.

Untitled 3 Recovered

Strategisk trafikplanering för hållbar stadsutveckling

Tyréns arbetar i tidiga skeden med strategisk trafikplanering, idéstudier, åtgärdsvalsstudier och andra utredningar kring infrastrukturfrågo...

attraktiva livsmiljöer_ljusare.jpg

Utformning av attraktiva livsmiljöer

På Tyréns är vi vana att arbeta med stadsförnyelse och nyexploatering tillsammans med arkitekter och landskapsarkitekter. Vi har uppdrag i o...

Cykelparkering_1000.jpg

Parkering som kraftfullt verktyg

Det är viktigt att parkering löses på ett sådant sätt att det hamnar i balans med stadens övriga kvaliteter. Vi har stor erfarenhet av att a...

gångny.jpg

Fotgängaren i fokus

Att tänka sig in i fotgängarens perspektiv vid stads- och trafikplaneringen ger kraft och kvalitet.

kollektivt_1000_ny.jpg

Kollektivtrafik i alla lägen

Kollektivtrafiken är en nödvändig och en naturlig del av trafikförsörjningen i den moderna staden inte minst från miljösynpunkt. Här ställs ...

Malmö Centralstation (1).jpg

Mobility management för ett effektivare transportsystem

På Tyréns jobbar vi med att utforma och ta fram åtgärder som minskar behovet av att resa samt åtgärder som effektiviserar själva resandet.

fotgängare_1000.jpg (1)

Trafikanalys för alla trafikslag

Tyréns genomför trafikanalyser med hjälp av olika trafiksimuleringsmodeller för att bättre förstå effekterna av förändringar på existerande ...

trafik_innovation_1.png

Forskning och innovation

Tyréns konsulter och kunder finner tillsammans ständigt nya intressanta områden att utveckla inom trafikområdet. Tyréns gedigna kunskaper om...

trafik_process.jpg

Processledning, dialog och samverkan

Trafik- och samhällsplanering är komplexa frågor där ofta många olika intressen måste avvägas mot varandra. För att hitta gemensamma visione...

Malmö Centralstation (7)

Ansökan om stadsmiljöavtal

För att förbättra förutsättningarna att cykla, åka kollektivt eller till hållbara godslösningar delar Trafikverket varje år ut en miljard kr...

Laddinfrastruktur Hero

Laddinfrastruktur anpassad till framtidens behov

Elektrifieringen av fordonsflottan ökar kraftigt, med nya lagstiftningar och nya krav inom elektrifiering krävs ett samlar grepp kring laddi...