Nyheter
5 april 2023

Gott samarbete avgörande framgångsfaktor i Tvärförbindelse Södertörn

Efter sju års arbete är Tyréns största projekt slutfört och vägplanen fastställd. Tvärförbindelse Södertörn har engagerat hundratals tyrénare hela vägen från lokaliseringsutredning och systemhandling till förfrågningsunderlag.

- Det är väldigt roligt och ganska ovanligt att få vara med hela vägen. Det mest utmärkande för projektet är det goda samarbetet, både internt och med kunden, säger Ingela Svensson, som ansvarat för samordningen av vägplanen.

Med Tvärförbindelse Södertörn länkas väg 73 och E4:an samman och de tre regionala stadskärnorna i Haninge, Flemingsberg och Kungens Kurva-Skärholmen knyts ihop. Som en del av Yttre Tvärleden skapar vägen också en ny passage förbi Stockholm. Den väg som i dagsläget täcker en del av sträckan är överbelastad och högt olycksdrabbad. Genom att förlängas, breddas och byggas mötesfri blir vägen säkrare och får ökad framkomlighet.

- Det är väldigt mycket tung trafik på vägen idag, så Tvärförbindelsen skapar en trafiksäkrare väg som dessutom avlastar centralare delar av Stockholm. Gång och cykel får en egen väg parallellt vilket underlättar, berättar Mats Petersson som varit teknikansvarig för vägutformning.

"Det mest utmärkande för projektet är det goda samarbetet, både internt och med kunden."

Hantera hög komplexitet

Tyréns blev involverade redan under lokaliseringsutredningen och har i huvuduppdraget jobbat med systemhandling, vägplan, MKB och underlag för tillståndsansökan. Förfrågningsunderlag har också tagits fram för flera av entreprenaderna genom projekten TSK10 och TSK20.

- Att ett projekt är så här stort och komplext är ovanligt, det är som sjutton uppdrag i ett, berättar Eva Öberg, uppdragsledare för huvuduppdraget. - Det är oerhört många handlingar som har producerats och i arbetet behöver vi hela tiden gå tillbaka och hämta hem och kontrollera så handlingar stämmer överens.

Avvägningar mellan motstridiga mål

Förutom omfattningen har projektets utmaning legat i att området som utretts är stort, varierat och går genom tre kommuner.

- I början fanns alla möjligheter. Vi tog fram jättemånga olika vägalternativ. Det är ovanligt att jobba med ett så stort område och lång sträcka, berättar Mats Petersson.

Då området har en rik natur- och kulturmiljö med rekreationsområden, djurliv och unika tysta områden har vi behövt hantera motstridiga mål. För att bevara naturområdena har en fjärdedel av vägen placerats i tunnel. I Flottsbro kommer en ekodukt byggas, en bro där djur- och naturliv kan breda ut sig, som enligt Trafikverket är världens största.

VDC metodiken – från USP till självklarhet

I projektets höga komplexitet har Virtual Construction Design (VDC) metodiken varit en avgörande framgångsfaktor. Tvärförbindelse Södertörn var Tyréns första projekt utifrån VDC-metodiken, som sedan dess vuxit i popularitet.

- Det som då var den USP som fick kunden att välja Tyréns har nu blivit något kunden emellanåt tar med i kravställningen, säger Camilla Engel, ombud för Tvärförbindelse Södertörn.

Eva Öberg berättar att VDC inte var lätt i början men att man byggt upp metoden och rutinerna gradvis. VDC’s fundament med gemensamma ICE-dagar (Integrated Concurrent Engineering) samordningsmodell och visuell tidsplan har alla bidragit till helförståelse och samsyn. Metoden har även lagt grunden för det goda samarbetet.

- Det har varit ett positivt projekt där alla velat åt samma håll och vi har haft högt i tak. Vi hade tre heldagar av ICE-möten varje vecka den första tiden, så det var full fart, berättar Mats.

Genom samordningsmodellen och den visuella tidsplanen har projektmedlemmarna kunnat se hur projektet växer fram och hur alla ligger till tidsmässigt. Från att innan pandemin haft den visuella tidsplanen på stora anslagstavlor och ICE-möten på plats ändrades arbetssättet så möten och tidsplan hanterades digitalt.

- Det blev faktiskt ännu enklare att själv kunna se tidplanen på sin dator. Arbetet har funkat minst lika bra på distans, förutom att vi missar att ses mellan mötena, säger Mats.

"En bra kommunikation är A och O för ett så stort projekt."

Respektfull relation med kund och berörda

En grundpelare i VDC och projektets framgång är även det nära samarbetet med kunden. Trafikverket satt med på plats från början och har sedan deltagit veckovis i de digitala ICE-mötena. Beslut har därmed kunnat fattas snabbt och onödig väntetid har undvikits.

- Att beställaren varit med på möten och lyssnat på våra diskussioner har lett till att de verkligen förstått oss och att samarbetet blivit så bra. Det har hela tiden funnits ömsesidig respekt och ett förtroende, trots att vi också gått igenom motgångar och utmaningar ihop, säger Eva Öberg.

För vägplanens formella hantering har det också varit stort fokus på att samråda med direkt berörda, allmänheten, kommunerna och länsstyrelsen. Ingela Svensson betonar vikten av att bygga förståelse för tredje parts funderingar och genom ett transparent arbetssätt även få deras förtroende.

- Många bollar har kastats upp och landat i dialoger och diskussioner. En bra kommunikation är A och O för ett så stort projekt och sätter prov på vår förmåga att vara tydliga och raka, vilket lönar sig i längden, säger Ingela.

Avslut efter långt arbete

När TSK10 som sista deluppdrag i Tvärförbindelse Södertörn nu avslutas lämnar Mats Petersson ett projekt han arbetat med i totalt sju år.

- Det kommer bli lite tomt! Det har varit väldigt omväxlande. I de stora projekten finns chansen att hitta nya arbetssätt och vi lär oss så mycket av varandra. Jag tycker att alla inblandade har gjort ett gott arbete och kan vara nöjda, säger Mats.

- Ja, det är och har varit ett uppdrag som har innehållit extra allt – omfattningsförändringar, komplexitet, utmaningar. Men med en god relation till kund, fantastiska uppdragsledare och medarbetare så har vi hela tiden tagit oss framåt. Jag skulle vilja sammanfatta uppdraget så – bra anbud som tillsammans med kontrakt gett uppdragsledarna bra förutsättningar att kunna ha en bra dialog med en bra kund, och skapat en kultur där medarbetarna stannat kvar i projektet och tillsett att vi levererat det kunden förväntat sig att få, säger Camilla Engel och fortsätter;

- Just kontinuitet i bemanning är en framgångsfaktor. Så att hela tiden försöka skapa en bra arbetsmiljö är väldigt viktigt, för medarbetarna är det viktigaste som finns för ett konsultföretag som Tyréns.

Bilder: Trafikverket