Nyheter
15 november 2023

Hamnarna behöver hänga med när vindkraften blir havsbaserad

Hamnarna är många längs Sveriges kust, men de är inte tillräckligt stora för att klara av utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Befintliga farleder behöver anpassas till större fartyg och hamnarna byggas ut för att klara hanteringen av stora och tunga vindkraftskomponenter. Även infrastrukturen behöver utvecklas för att klara transporterna. Martin Hörngren på Tyréns har insikt i hur vi kan utöka hamnarna utan att tumma på hållbarheten.

Att utveckla, underhålla och dimensionera hamnar är långsiktiga projekt. Det handlar ofta om tidsspann på flera årtionden. Men nu när det är stort fokus på att utveckla havsbaserad vindkraft ändras tidtabellerna även för hamnarna som behöver byggas ut rejält för att klara den stora fartygsflotta som krävs för en havsbaserad vindkraftsetablering. Vi kommer till exempel se både högre och tyngre kranar i hamnarna och fler byggnader som rymmer den service som den utökade trafiken kräver.

- Behoven ändras snabbt nu. Vi på Tyréns är engagerade i utbyggnaden av ett tiotal havsbaserade vindkraftsparker och ser hur kraven på infrastruktur förändras när en allt större del av vindkraftverken nu placeras ute på djupt hav, snarare än nära kusten, säger Martin Hörngren som är miljöutredare och specialist på marina konstruktioner.

En komplex utmaning att utveckla landets hamnar

Att utveckla en hamn klarar ingen aktör på egen hand. Här krävs ett samarbete mellan regionerna som ansvarar för hamnarna, vindkraftsbolagen som behöver utbyggda hamnar för att klara sina vindkraftsprojekt och myndigheter som har till uppdrag att både bygga ut och reglera sjöfart och transportvägar och att skydda natur och miljö. 

- Vi ser att ett antal av landets hamnar behöver byggas ut för att stötta utbyggnaden av vindkraften och nå målet om en större andel förnyelsebar energi. Så nu gäller det att vi hittar samarbeten där alla aspekter vägs ihop och att vi hittar den kloka vägen framåt, säger Martin.

Viktiga avvägningar för hållbara transporter

Tyréns har bred kompetens inom lösningar för förnyelsebar energi. Vi har specialister inom miljöutredningar och analys av naturvärden och skydd av biologisk mångfald. Här finns även konsulter som stöttar fiskenäringen med utredningar och vi har en bred kompetens inom infrastrukturområdet som kan stötta projekteringen av nya transportvägar. Martin Hörngren är själv specialist inom marina miljöutredningar och han lägger till att vi stöttar vindkrafts- och solkraftsbolag med lokaliseringsutredningar inför nya projekt.

- Vi identifierar vilka hamnar som har bäst förutsättningar att klara en utbyggnad. Det gäller att noga avväga alla faktorer och grundförutsättningar mot varandra, som exempelvis sjötrafiksäkert, utbyggbarhet, omgivningspåverkan och miljön . Vi har till exempel kartlagt förutsättningarna för vissa hamnar längs södra Norrlandskusten, säger Martin.

- Det här är en utveckling som pågår just nu och det går fort. Här gäller det att ta ansvar för att väga in flera olika perspektiv och se till att hamnarna byggs ut på ett klokt sätt. Här har vi som samhällsbyggnadskonsulter en viktig roll att spela, vi kan bidra med beslutsunderlag som ökar takten i den gröna omställningen och samtidigt tar hänsyn till miljön i närområdet, avslutar Martin Hörngren.