Nyheter
14 november 2023

Kompetensbrist största utmaningen för energibolagen

Kompetensbristen blir alltmer tydlig inom energiområdet. Det menar närmare sex av tio energibolagschefer i en ny undersökning som har tagits fram av Tyréns. Undersökningen visar också att en majoritet av elbolagen är skeptiska till att Sveriges energibehov kan tillgodoses om tio år.

– Så många som 60 procent av energibolagen ser brist på kompetens som en av de största utmaningarna på fem års sikt. Det här är en fråga som vi måste arbeta tvärfunktionellt med. Både politiker, näringsliv och aktörer inom utbildningsområdet måste hitta lösningar, menar Jonas Lindberg som är affärschef för elkraft på Tyréns.

På andra plats hamnar långsamma tillståndsprocesser som anges av 45 procent. Därefter följer för låg kapacitet i elnäten, vilket 40 procent lyfter som en utmaning. 

Sverige riskerar att inte klara energimålen

En majoritet av respondenterna (54 procent) tror inte att Sverige klarar av att tillgodose det elbehov som kommer att efterfrågas år 2033. 

– Det här är oroväckande siffror, med tanke på den elektrifiering som samhället nu behöver genomföra. Med långa ledtider för energiutbyggnad, måste våra beslutsfattare agera mer resolut. Annars riskeras både elförsörjning och den viktiga omställningen till fossilfria energikällor, anser Jonas Lindberg.  

” 86 procent vill att Sverige lägger mer resurser på solkraft”

Här vill bolagen satsa

Bilden är tydlig när det bolagens syn på framtida satsningar inom olika energikällor. Resultaten visar att bolagen efterlyser breda investeringar inom både vind, sol, vatten, kärnkraft. Allra mest angelägna är de svarande när det gäller solkraft, där hela 86 procent vill att Sverige lägger mer resurser. 

– Bland de öppna svaren är det också många som lyfter fram villkoren för kraftvärme som ett område där det behövs satsningar, berättar Jonas Lindberg. 

Sammanfattning av resultaten från undersökningen 

  • Regeringen behöver öka prioriteringen av energifrågorna.
  • Det behövs fler samarbeten för att lösa kompetensbristen.
  • Tillståndsprocesserna behöver effektiviseras.
  • Positiv syn på elnät - även om det finns en utbredd oro för kapaciteten i elnäten, så uppger ändå 4 av 5 att de har förtroende för dess kvalité i dagsläget.

Om undersökningen Framtidens energilösningar

Tyréns har frågat 65 chefer inom privata och kommunala energibolag. Undersökningen genomfördes digitalt under hösten 2023. Syftet är att bidra till diskussionen om framtida behov och omställning inom energiområdet.

Här kan du ladda ner rapporten (pdf)

Läs mer Tyréns tjänster inom hållbar energi