Nyheter
13 mars 2024

Örebro kommun bygger smart stad – Tyréns skapar förutsättningar för datadelning inom digital samhällsbyggnad

Tyréns har tillsammans med IT-konsultbolaget Centigo genomfört en förstudierapport på uppdrag av Örebro kommun. Rapporten ska ge Örebro kommun insikter och idéer för hur datadelning och IoT-plattformar kan stötta i samverkansprojekt och skapa förutsättningar inom området smart stad.

Med utgångspunkt från workshops, som genomförts tillsammans med kommunens olika verksamheter och bolag, ger rapporten konkreta förslag på hur kommunen kan gå vidare med samverkan kopplat till bland annat digitala strategier, digitaliseringsprojekt och upphandling. Den innehåller också förslag på förvaltning och utveckling av gemensamma IoT- och datadelningsplattformar.

- Det är många olika faktorer som påverkar verksamheten och som är viktiga att ta hänsyn till när vi gör en utvärdering; organisationen, styrning och kommunikationen mellan verksamheterna och bolagen. För att skapa verkligt värde och nytta genom datadelning måste vi först förstå kundens förutsättningar och kunskap om informationsbehoven, menar Per Bjälnes digitaliseringsstrateg och rådgivare inom Tyréns nya affärsområde Information Services.

IoT_Foto_Peter_Rutherhagen

Digitala lösningar möjliggör för kommunen att hantera sina verksamheter mer effektivt och planera långsiktigt. Till exempel kan realtidsdata användas för att beräkna antalet måltider som behöver tillagas i skolor, baserat på aktuell närvaroinformation. Genom att analysera och anpassa verksamheten utifrån faktisk data kan vi säkerställa resurseffektivitet och att verksamheters olika behov tillgodoses på ett klokt och hållbart sätt. 

Det finns en stor utvecklingspotential inom den smarta staden, och framgången ligger i förmågan att integrera effektiva, digitala lösningar i samhället.  

- Med hjälp av rätt använd data kan vi optimera och effektivisera hur vi nyttjar våra resurser på bästa sätt. Till exempel kan vi identifiera bättre metoder för att tända och värma byggnader, vilket inte bara minskar kostnader utan även bidrar till hållbarhet, förklarar Per Bjälnes. 

Viktigt att förstå behov och utmaningar

Idag är det stort fokus i branschen på installation av sensorer och upphandling av plattformar för Internet of Things (IoT), det vill säga teknik som kopplar samman enheter (till exempel sensorer, fysiska saker, maskiner och fordon) mot internet i syfte att samla in och utbyta data. Det är plattformar som inte alltid har tillräcklig kapacitet för att uppnå en digital samhällsbyggnad. 

Tyréns kunskap om alla faser inom digital samhällsbyggnad kan hjälpa fastighetsägare, förvaltare och hyresgäster att tydliggöra behov, nyttor, roller och kravställning. Delar som tillsammans skapar värden vid en digital transformation. Vi har metoder och processer för att utveckla strategier som beskriver hur datadelning och IoT kan möjliggöra en utveckling som gör samhället mer sammanlänkat, resurseffektivt och i förlängningen mer hållbart.  

Det första och viktigaste steget är att skapa sig en förståelse för kundens utmaningar och behov. Det är förutsättningen för att kunna hjälpa kunden att jobba smartare med sin egen data. 

- Det har varit intressant och lärorikt att sätta sig in i kommunens olika verksamheter och förstå deras utmaningar. På så vis har vi på bästa sätt kunnat ge stöd till kommunens olika verksamheter och hur de ska kunna dela data med varandra, säger Per Bjälnes.

Vad är en smart stad?

Det är ett begrepp som används för att beskriva en hållbar stad som genom digitalisering och ny teknik gör livet enklare och bättre för de som bor där, besökare och verksamheter. En smart stad använder data och informationsteknik för att effektivisera stadsförvaltningen, öka hållbarheten och göra stadslivet smidigare och mer bekvämt. Exempelvis kan sensorer användas för att övervaka luftkvaliteten och optimera trafikflödet. Ett annat exempel är att invånarna erbjuds digitala tjänster, som en app för att rapportera problem i staden.