Nyheter
3 juni 2021

Skånes supercykelstråk byggs ut

Den stora trenden inom cykelinfrastrukturplanering nu är att förbättra det redan befintliga, snarare än att bara bygga nytt. När Region Skåne skulle ta reda på vad som behöver förbättras av Skånes viktigaste cykelstråk för att de ska kunna bli supercykelstråk fick Tyréns uppdraget att genomföra utredningen.

Genom att uppgradera befintliga cykelstråk till supercykelstråk kan cyklingen öka med ungefär 25 procent, säger Jonas Hedlund, trafikplanerare på Tyréns, som ansvarat för utredningen.

Det som i Skåne kallas supercykelstråk heter regionala cykelstråk i Stockholm och pendlingscykelstråk i Göteborg, internationellt används ibland Cycle highway. Oavsett namn kan de liknas vid vad Bus Rapid Transit är för kollektivtrafiken. Stråken ska fungera som huvudleder där all korsande trafik har väjningsplikt och det ska vara tillräcklig bredd för både möte och omkörning. De ska dessutom ha hög komfort och vara trafiksäkra.

I utredningen inventerades de viktigaste cykelstråken in till Skånes största städer från kringliggande grannstäder och byar. Alla brister noterades och i utredningen gavs förslag på åtgärder och vad de skulle kosta. Med utgångspunkt från utredningen ska Region Skåne, tillsamman med Trafikverket och berörda kommuner, gå vidare med att åtgärda bristerna.

– De viktigaste cykelvägarna inom såväl som mellan städer är i de flesta fall redan byggda. Men de byggdes för länge sedan med en utformning vi kanske inte skulle välja idag. Sedan dess är de lappade och lagade utan sammanhållen blick över hela stråket från start till mål, säger Jonas Hedlund.

Genom att underlätta inpendling med cykel till de större städerna är förhoppningen att biltrafiken ska minska in till städerna. På det sättet blir det mindre tryck på trafiksystemet i städerna, folkhälsan förbättras och luftföroreningarna kan minska.

Tyréns inventering tog sin utgångspunkt från Region Skånes Koncept för supercykelstråk i Skåne, som togs fram 2020 tillsammans med berörda kommuner.