Nyheter
3 maj 2023

TyrImpact - verktyget som tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå

Hållbarhet handlar idag om så mycket mer än enbart klimatfrågor, och utvecklingen gör att frågorna blir alltmer omfattande. Det här gäller inte minst inom stora och tidskrävande samhällsbyggnationer som har stor påverkan på miljö, ekonomi och sociala aspekter.

Tyréns egenutvecklade verktyg TyrImpact har visat sig vara en framgångsrik lösning för att få överblick över hållbarhet vid infrastrukturprojekt. Verktyget hjälper till att identifiera och hantera de olika hållbarhetsaspekter som är relevanta för projektet, och sedan löpande följa upp och agera inom de olika delområdena. En viktig del för att ett projekt ska bli framgångsrikt är att identifiera hållbarhetsfrågorna i ett tidigt skede, innan förutsättningarna för projektet är helt klara och innan projekteringen är gjord.  

Det första steget är att ringa in de olika hållbarhetsfrågorna under en workshop, och där är det bra att ha med sig en bredd av olika kompetenser som deltar i projektet. Verktyget ger sedan förslag på hållbarhetsfrågor som bör tas med utifrån fem olika delområden - rättvisa, hälsa, resurs och klimat, platsens värden samt framtida behov, berättar Helena Faxelid, som är hållbarhetsspecialist på Tyréns.  

TyrImpact ger sedan stöd under arbetets gång, med regelbundna avstämningar och där åtgärder identifieras för att minska påverkan. Trenden just nu är att efterfrågan ökar när det gäller strukturerad vägledning och dokumentering av hållbarhetsinsatser. Inte minst på grund av nya regelverk från EU som höjer kraven för miljöstyrning och hållbarhetsrapportering.

Nu pågår även en utveckling av TyrImpact som ger ny funktionalitet och användarvänlighet, vilket gör verktyget än mer anpassat redo att möta framtidens hållbarhetsutmaningar.

Det krävs en viss storlek på projekten för att TyrImpact ska nå sin fulla potential. I dagsläget är det drygt en tredjedel av våra projekt som använder TyrImpact, och med den uppdatering som nu sker siktar vi på att öka andelen, berättar Helena Faxelid.

Ett konkret exempel på hur TyrImpact skapat mervärde är Norrbotniabanan där verktyget använts för riskhantering och har bidragit till flera viktiga lösningar, bland annat med fokus på miljö och social hållbarhet.

Till exempel har anpassningar gjorts för bevarande av våtmarker och analyserna har också skapat möjligheter till bättre passager vid järnvägen. Det här projektet äger till stor del rum i ganska glest bebyggda områden, men i andra mer tätbebyggda miljöer kan det även handla om hållbarhetsfrågor som tillgänglighet och trygghet, berättar Lisa Thorén Hedin, projektledare inom hållbarhet, som också lyfter fram samarbetsmöjligheterna.

Det som är unikt med TyrImpact är att vi även kan arbeta i nära samverkan med beställaren och tillsammans tittar vi på hela projektets påverkan och hållbara lösningar.

Hållbarhet i varje uppdrag med TyrImpact

Projektering pågår av Norrbotniabanan Robertsfors-Ytterbyn