Nyheter
9 maj 2022

Välfungerande laddinfra blir allt viktigare

Sverige ligger i framkant när det kommer till infrastruktur kopplat till elbilar, men vi behöver mer. Idag skiljer det sig även stort mellan var i landet du befinner dig, där de större städerna och sträckan Stockholm-Göteborg har en väl utbyggd laddinfrastruktur. Målsättningen är att det ska finnas platser överallt, så att du oavsett destination ska kunna ladda din elbil.

Laddinfra handlar om den infrastruktur som krävs för att ladda elbilar.

– Rent generellt kan man se att tätorter har kommit en bit på vägen i att bygga upp sin infrastruktur kopplat till laddplatser, medan det blir tydliga flaskhalsar längs motorvägarna, säger Maximilian Bengtsson, trafikplanerare på Tyréns.

Att det är stor skillnad mellan geografiska områden beror bland annat på hur många eldrivna fordon som finns i området, men samtidigt så har en väl utbyggd laddinfrastruktur visat sig öka antalet elbilar.

– Det är spännande att fundera på vad som är hönan eller ägget i den här ekvationen. För även om laddstolparna kanske inte används i slutändan så har förekomsten av dem visat sig ha en inverkan på efterfrågan av att ha en eldriven bil. Bilägare verkar se laddstolparna och utifrån den tillgängligheten lockas till att vid kommande bilbyte välja en elbil, förklarar Maximilian Bengtsson. Vi kan även se att den stora utvecklingen av laddinfrastruktur i Norge spiller över i Sverige där Västra Götalandsregionen har kommit väldigt långt för att möta upp det behov som besökande norska elbilsförare kommer med.

Omfattande uppdrag att se över laddinfrastrukturen

Vid utbyggnad av laddinfrastruktur så är det ett flertal faktorer som behöver tas med i beaktande, och det är ofta kopplat till en stor investering. Oavsett om det är kommunen eller privata aktörer som initierar satsningarna. Laddstolpar kan inte placeras på vilken plats som helst, utan behöver ett visst utrymme för att dels kunna rymma själva stolpen men även ge plats för utrymme runt stolpen för bilar, cyklar och gångtrafikanter.

– När man börjar fundera på hur man kan möjliggöra för laddning av elbilar i ett område så är det väldigt mycket att ta hänsyn till. Inför en implementering av laddinfra så behövs en ordentlig kartläggning göras över området, för att hitta lämpliga platser för stolparna och för att förstå var och hur man kan dra elen i marken, förklarar Markus Fredriksson, handläggare inom el/belysning.

Att planera för laddstolpar och elbilar är därmed mycket enklare i exploateringsområden, och det finns numera ett krav att det i nya områden möjliggörs för laddning av elbil vid samtliga parkeringsplatser.

– En stor förändring som har skett den senaste tiden är även att nätägare har blivit allt mer intresserade av att vara delaktiga i laddinfrastrukturen i ett tidigt skede. Nätägarna är en viktig aktör i utbyggandet av en välfungerande laddinfrastruktur och behöver vara involverade i de utredningar och kartläggningar som görs så att vi får en helhetsbild, fortsätter Markus Fredriksson.

Vid utbyggnad av laddinfrastruktur så är det ett flertal faktorer som behöver tas med i beaktande.

Omtolkning har gett nya möjligheter

Det har tidigare inte varit tillåtet för kommuner att bedriva elförsäljning. I samband med en omtolkning av lagen kopplad till el och försäljning av el ses laddinfrastruktur numera som en allmännyttig tjänst. Det innebär att kommuner bör bedriva försäljning av el mot elbilar.

– Som kommun behöver man inte driva elförsäljningen på egen hand, de kan lika gärna sälja ut den till privata aktörer om man inte känner sig bekväm i den rollen, förklarar Markus Fredriksson.

När laddinfrastrukturen och laddstolparna väl är på plats är det sedan upp till kommunen eller den privata aktören att bestämma och justera kostnaden för att ladda sin elbil.

– Kostnaden för laddning blir såklart kopplat till såväl utbud som efterfrågan. Det finns ingen vinning för någon att ha ett alldeles för högt pris på laddningen. Det kommer inte generera någon elförsäljning eller inspirera fler till att byta till elbil, kommenterar Maximilian Bengtsson.

– Det man dock måste komma ihåg när det kommer till elbilar och laddstolpar är att elbilar inte löser alla problem som vi har kopplat till bilism. För även om elbilar är ett miljövänligare alternativ och minskar utsläppen så finns problem kopplat till bland annat parkering och trängsel fortfarande kvar även om bilen drivs på ett hållbart sätt, säger Maximilian Bengtsson. Att ha en bil är fortsatt dåligt, att ha en elbil är såklart bättre, men det allra bästa är att ha färre bilar. Och i toppen är såklart en elektrifierad kollektivtrafik.

Laddinfra nyhet

Laddinfrastruktur på Tyréns

Med en bred kunskap inom både el-infrastruktur och trafikplanering tar vi fram underlag för avtal och kartläggning av lämpliga platser för laddpunkter. 

Läs mer
Podd om mobilitet

Lyssna på Tyréns podd om laddinfrastruktur

Maximilian Bengtsson, trafikplanerare, och Markus Fredriksson, handläggare inom el/belysning delar med sig av sin kunskap om laddinfrastruktur.

Till podden

Vill du bli kontaktad om laddinfra?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig.