Podcast

Bara vanligt vatten

Vi tar tillgång till rent vatten för givet, men hur säkra kan vi vara på det som kommer ur vår kökskran? Klimatförändringar, vattenburna parasiter och ökande halter av läkemedelsrester och bekämpningsmedel ställer nya krav på våra kunskaper. Hur säkrar vi framtidens dricksvattenförsörjning?

I Framtidsvision #4 samtalar Krister Törneke, expert på vattenfrågor och Birgitta Olofsson, vice vd och FoU-ansvarig på Tyréns om vad man gör när det inte finns rent vatten i kranen? Eller vad som händer när det blir brist på tillgång? Eller tillgång finns men med fel kvalitet.

Öppna podden i SoundCloud

Tyréns satsar på forskning för säkrare dricksvatten
Genom Sven Tyréns stiftelse satsar Tyréns 2 miljoner kronor på inte mindre än 6 olika FoU-projekt inom området vatten.

Vatten är grunden till allt liv och är ständigt i fokus då klimatfrågan lyfts fram som en väsentlig fråga inom samhällsbyggande. Säker dricksvattenförsörjning är en nödvändighet men vatten spelar även en stor roll på andra sätt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Vi utnyttjar vattnet som recipient för utsläpp, för fiske och som transportleder för både människor och gods. Dessa nyttjanden innebär ibland hot mot vattenresurserna, t ex överutnyttjande, övergödning, försurning och utsläpp av andra föroreningar. Förorening av dricksvattnet medför att mellan 100 och 20 000 personer per år blir sjuka, enbart i Sverige.

Sven Tyréns Stiftelse genomför inom dricksvattenområdet en unik näringslivsfinansierad FoU-satsning. Ny kunskap och vidareutvecklade metoder kommer att bidra till ännu säkrare dricksvattenförsörjning och bättre livsbetingelser.