Podcast

Framtidsvision #7

Vi lyfter framtidens industrianläggningar

För hundra år sedan ritade tidens främsta arkitekter våra kraftverk och fabriker. Idag behövs en vitalisering av arkitekturens roll i arbetet med att skapa socialt och miljömässigt hållbara industribyggnader. Tillsammans med internationella partners utvecklar vi kunskap om hur industrianläggningars arkitektur kan bidra till den hållbara staden.

I Framtidsvision #7 samtalar Elisabet Höglund, avfallsexpert på Tyréns och Martin Ström som är nationalekonom med inriktning på miljöfrågor. Det här samtalet handlar om hållbar arkitektur och vad som menas med det. Tyréns har ett samarbete med Harvard, där man applicerar hållbar arkitektur på waste-to-energy anläggningar. Det vill säga förbränning av avfall för att få el och/eller värme. Samtalet handlar även en del om energiproduktion genom förbränning, både ur tekniskt och ekonomiskt perspektiv

Öppna podden i SoundCloud

Det övergripande syftet med projektet Hållbar arkitektur för industrianläggningar är att vitalisera tvärvetenskaplig design och arkitektur vid byggande av industribyggnader. Syftet är också att öka kunskapen om hur industrianläggningar i Sverige och i Nordamerika, kan utformas för att i högre grad bidra till stadens hållbarhet, likväl som att kartlägga förutsättningarna för att utforma och bygga ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara byggnader. I projektet används anläggningar för energiåtervinning av avfall som fallstudie.

Drivande i projektet är Harvard Graduate Design School, där en mindre forskningsgrupp arbetar med metodutveckling. Tyréns roll är att bidra med expertkunskap och kunskapsutbyte inom i huvudsak avfallsområdet, men även på andra relaterade områden. Forskningsgruppen på Harvard kommer också att genomföra två längre studiebesök i Sverige och ha ett område i Sverige som casestudy