Podcast

Framtidsvision #8

Hållbar stadsutveckling – en barnlek?

Hur kan olika samhällsgrupper bäst samverka i planprocesser? Decode skapar verktyg för att på ett effektivt sätt låta fler medverka med sina erfarenheter och sitt kunnande. Projektets utgångspunkt är att hållbar stadsutveckling uppnås genom en inkluderande samverkan med alla samhällsgrupper utifrån sociala, miljömässiga och kulturella mål.

I Framtidsvision #8 samtalar Åsa Norman, miljökonsult på Tyréns och Dag Måhlstrand som är affärschef för fastighet och byggnad om den planprocess som krävs för att bygga hållbara samhällen stadsutveckling – och då särskilt de frågor som berör social hållbarhet. Vi kommer prata om det som heter samråd, det vill säga den process som låter olika intressenter komma till tals.

Öppna podden i SoundCloud

Tyréns har i samverkan med Konstfack och Sweden Green Building Council (SGBC) tilldelats forskningsanslag av Vinnova för projektet Tjänstedesign för hållbara dynamiska städer design av samverkansplattformar i komplexa planprocesser. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område Utmaningsdriven innovation Hållbara städer.

Konstfack är projektets huvudman, med ansvarig projektledare Björn Hellström. Övriga huvudpartners är Handelshögskolan/SU Score, Södertörns Högskola, Stockholms Universitet, Upplands Väsby och Varberg kommun, samt ytterligare 11 kommuner.

Projektet samverkar med Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC ansvarar för att utveckla en metodik för att upprätta ramverk för hållbar stadsutveckling på nordisk, svensk, stads- och områdesnivå. Ramverket kan bli en stomme för ett svenskt eller nordiskt certifieringssystem för stadsdelar avseende hållbarhet.

Total budget: 22 000 000 kr