Hållbarhet

Code of Conduct

Code of Conduct är riktlinjer för hur vi på Tyréns bedriver vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. Koden är ett övergripande ramverk för vår verksamhet och bygger till stor del på internationella konventioner, ex. FNs Konvention om barnets rättigheter, FNs Deklaration om mänskliga rättigheter och FNs ILO-deklaration om grundläggande principer om rättigheter i arbetslivet.
 

Code of Conduct är baserad på vår vision, mission, värderingar och policyer. Den tydliggör hur vi som anställda i Tyrénskoncernen ska agera och vilket ansvar vi har gentemot kollegor, kunder, ägare och samhället i stort.

Läs Tyréns Code of Conduct (pdf)

Visselblåsartjänst

Om du vill rapportera något som du misstänker eller vet bryter mot lagen eller mot Tyrénskoncernens policyer eller värderingar har du flera valmöjligheter.

Visselblåsarsystemet är öppet för anställda inom Tyréns Group och alla dess dotterbolag, för affärspartner till Tyréns Group och alla dess dotterbolag, samt för allmänheten.

Du hittar visselblåsartjänsten här