Policyer och leverantörsinformation

Personuppgifter vid kameraövervakning

Behandlingen av personuppgifter
Tyréns Sverige värnar om den personliga integriteten och skyddar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Författning
Följande författning har tagits hänsyn till i bedömningen:

 • Dataskyddsförordningen, GDPR (EU 2016/679)
 • Kameraövervakningslagen (SFS 2013:460)
 • Säkerhetsskyddslagen (SFS 2018:585)
 • Säkerhetsskyddsförordningen (SFS 2021:955)
 • Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1)
 • Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd (FFS 2019:2)

Samt följande vägledning:

 • IMY Vägledning vid kamerabevakning (IMY rapport 2021:2)

Personuppgiftsansvarig
Tyréns Sverige AB med organisationsnummer 556194-7986 och bolag inom koncernen (nedan benämnd Tyréns) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i respektive bolag inom koncernen.

När sker behandling av personuppgifter
Kameror finns placerade i Tyréns lokaler och kan spela in rörliga bilder från parkeringsgarage, allmänna ytor inomhus, entréer, personalentréer, lastkajer, fasader och takkameror utomhus.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter
Kamerornas syfte är att egen personal eller företagets gäster som befinner sig i någon av Tyréns lokaler ska känna sig trygga och att risken för att företagets, personalens eller gästernas egendomar eller immateriella tillgångar tillgrips minimeras. Om en incident har inträffat ska det vara möjligt att använda inspelat material i utredande syfte.

Personuppgifter registeraras i form av ostrukturerad information på digitala medium (hårddiskar). Åtkomsten till inspelad data är begränsad till säkerhetschef, chef kontor och fastighet och kontorsområdeschef vid respektive kontor.

Personuppgifter (insamling och lagring) hanteras med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att:

 • Förebygga, förhindra eller bistå utredningar av brott på en brottsutsatt plats, eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller egendom
 • Förebygga störning av ordning och säkerhet
 • Utreda olyckor
 • eller om det hänt något annat som kräver en utredning av Tyréns säkerhetschef för att tryggheten i våra fastigheter ska bibehållas

Utlämnande av personuppgifter
Tyréns delar inspelat material endast med polisen vid utredning om misstänkt brott.

Hur länge finns uppgifterna kvar?
Tyréns behåller det inspelade materialet under maximalt 30 dagar, därefter raderas det. Orsaken är att kunna utreda förlopp som skett under längre ledigheter då tillträde till inspelat material är starkt begränsat, samt att vissa brott inte upptäcks direkt.

Säkerhet och skydd av personuppgifter
Tyréns har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda det inspelade materialet mot otillbörlig åtkomst.

Rättelser och registerutdrag
Den registrerade har rätt att få veta vilka personuppgifter Tyréns har lagrade. Om felaktiga personuppgifter upptäcks kan man begära att de rättas eller tas bort. Kontakta info@tyrens.se. Om man anser att Tyréns hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan man även lämna in ett klagomål till Integritetsmyndigheten (IMY).

Om du begär registerutdrag från Tyréns så lämnar vi aldrig ut personuppgifter om dig som härstammar från rörliga bilder från våra kameror. Det beror på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer i rörliga bilder. Material från kamerorna är även sekretessbelagt för tredje man, vilket innebär att bilder på alla andra personer än den som begärt ut materialet och som befinner sig på samma film måste maskas bort. Sammantaget skulle det vara en oproportionerligt stor arbetsuppgift att ta fram sådana bilder.

Kontakt
Frågor om behandlingen av personuppgifter, i samband med kameraövervakning, kan vår säkerhetsavdelning kontaktas via mejl security@tyrens.se eller till vår adress: Tyréns Sverige AB, Säkerhetsavdelningen, 118 86 Stockholm