Policyer och leverantörsinformation

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Tyréns att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi på Tyréns Sverige AB (nedan ”Tyréns”) värnar om våra kunders och medarbetares integritet, och det är viktigt för oss att skydda de personuppgifter som vi behandlar inom vår verksamhet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning och Tyréns policys. I Tyréns Integritetspolicy kan du läsa om hur vi på Tyréns behandlar personuppgifter samt vilka dina rättigheter är.

Har du frågor om Tyréns behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen info@tyrens.se.

Vad är GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation) är en förordning från EU som började gälla den 25 maj 2018. På svenska kallas förordningen för Dataskyddsförordningen. GDPR ger dig som individ ett starkt skydd och ett flertal rättigheter vid ett företags hantering av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Även krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, exempelvis IP-adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling menar vi alla åtgärder och hantering med personuppgifterna. Det kan exempelvis vara insamling, läsning, registrering, lagring, bearbetning och spridning. 

Varifrån samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss, anmäler dig till utbildningar och andra aktiviteter, söker jobb hos oss, använder våra digitala kanaler eller prenumererar på vårt nyhetsbrev. Personuppgifterna hämtas även från dig när du tecknar eller vill teckna avtal med Tyréns som kund, underkonsult eller leverantör.

Vi kan även få dina personuppgifter från andra än dig såsom exempelvis din arbetsgivare, Tyréns avtalsparter eller andra bolag inom Tyréns koncern. Vi kan även inhämta personuppgifter från allmänt tillgängliga privata och offentliga register.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vilka personuppgifter vi samlar in beror vanligtvis på varför du kontaktar oss på Tyréns.

Tyréns behandlar personuppgifter om dig som är privatperson, befintlig eller potentiell kund, underkonsult eller leverantör till Tyréns.

De personuppgifter som vi behandlar är bland annat grundläggande information som namn, titel eller tjänst, CV, personnummer; kontaktuppgifter som e-postadress, postadress och telefonnummer. Vi behandlar även ekonomisk information som faktureringsuppgifter, personuppgifter i samband med event som tillgänglighet eller kost och onlineidentifikationer såsom IP-adresser eller prenumeration på vårt nyhetsbrev.

Du kan läsa om Tyréns behandling av personuppgifter vid kameraövervakning av Tyréns lokaler här.

Varför och på vilka grunder samlar vi på Tyréns in dina personuppgifter?
Tyréns för ett register över vilka behandlingar av personuppgifter som sker inom bolaget (en s.k. registerförteckning). På Tyréns hanterar vi bland annat dina personuppgifter utifrån ändamålen och de lagliga grunder som beskrivs utifrån exemplen nedan.

Syftet med att vi samlar in dina personuppgifter är bland annat för att:

 • fullgöra, administrera och tillhandahålla våra konsulttjänster enligt avtal,
 • uppfylla våra skyldigheter enligt gällande lagar och författningar,
 • beställa och administrera tjänster och varor från våra underkonsulter eller leverantörer,
 • rekrytera dig som medarbetare, eller
 • utföra marknadsförings- och evenemangsaktiviteter.

Tyréns hanterar dina personuppgifter utifrån följande lagliga grunder.

 • behandlingen är nödvändig för att kunna ingå och/eller fullgörandet av ett avtal med Tyréns antingen som kund, underkonsult eller leverantör,
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser och följa tillämpliga lagar och författningar (t.ex. bokföringslagen),
 • behandlingen är nödvändig för behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse (t.ex. affärsutveckling, rekrytering, marknadsföring eller bedriva vår verksamhet - under förutsättning att Tyréns intresse väger tyngre än ditt intresse av skydd för den personliga integriteten),
 • behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk i samband med tvister, eller
 • samtycke (t.ex. vid evenemang och prenumeration av nyhetsbrev eller annan information från Tyréns).

Vilka kan vi komma att dela informationen med?
För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till andra bolag inom Tyréns koncern. Vi kan även dela och överföra dina personuppgifter till Tyréns avtals- eller samarbetspartners. Vi kommer att säkerställa att dina personuppgifter är skyddade vid ett överlämnande till en juridisk person. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Tyréns kan även lämna ut dina personuppgifter till myndigheter eller andra offentliga aktörer om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter kan även lämnas ut till domstolar, nämnder och/eller motparter i samband med tvister för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Eftersom din säkerhet är viktig för oss strävar Tyréns alltid efter att personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Tyréns egna IT-system finns inom detta område och information som kan komma att skickas till andra system strävar vi efter att de överförs och behandlas endast inom EU/EES-området.

Om personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer Tyréns vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter och att dina rättigheter och friheter tillvaratas.

Hur länge sparar vi din information?
Dina personuppgifter kommer inte att sparas hos oss längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Om personuppgifterna inte längre behövs för att uppfylla ändamålen kommer vi att sluta med behandlingen av dina personuppgifter. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid – i dessa fall vi kommer alltså att fortsätta behandla dina personuppgifter om det krävs enligt gällande lagar och författningar, varför viss information kan alltså komma att sparas längre.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att:

 • Få information om Tyréns behandling av dina personuppgifter när vi samlar in personuppgifterna direkt från dig eller från annan.
 • Begära ut och få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar eller har tillgång till om dig, ett s.k. registerutdrag. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter som vi har och hanterar kostnadsfritt en gång per kalenderår.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • I vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för.
 • I vissa fall invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse och även en rätt att invända mot direktmarknadsföring.
 • I vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • I vissa fall få ut och/eller överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du vill tillämpa någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info@tyrens.se. Vi behöver identifiera dig i samband med begäran av dina rättigheter för att säkerställa att rätt person får ta del av personuppgifterna.

Rätt att återkalla samtycke
Om vi inhämtat ditt samtycke vid behandlingen av dina personuppgifter innebär det att vi inhämtat ditt godkännande att hantera personuppgifterna. Vi sparar personuppgifter så länge du samtycker till att vi kontaktar dig såsom t.ex. i marknadsföringssyfte, vid rekrytering, vid evenemang och prenumeration av nyhetsbrev eller annan information från Tyréns.

Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tyrens.se.

Hur skyddar Tyréns dina uppgifter?
Tyréns har vidtagit en rad tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare.

Hur använder Tyréns cookies?
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse hos oss. För att läsa mer om hur Tyréns använder cookies, se www.tyrens.se.

Klagomål
Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål eller anmälan om överträdelser av GDPR (dataskyddsförordningen) till Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen). Du hittar informationen via deras hemsida.

Kontakta oss
Har du frågor om Tyréns behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen info@tyrens.se.