SKR-skrift ”Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner”

Parkering har en central plats i många svenska stadskärnor. Det har historiskt funnits ett fokus på att erbjuda ett gott utbud av parkeringsplatser nära målpunkter och med låga avgiftsnivåer. Men under de senaste årtiondena har synen på ytorna och trafiken i stadskärnorna kommit att omvärderas. Parkeringspolitiken är därför ett allt viktigare styrmedel i bygget av den attraktiva och hållbara stadskärnan. Tyréns har tagit fram en ny skrift till SKR.

Ett flertal skrifter har tagits fram de senaste åren som behandlar parkeringens roll för stadsutvecklingen. Men de flesta fokuserar på storstadsområdena och landets större städer. Nyttorna av en genomtänkt parkeringspolitik kan delvis vara likartade men förutsättningarna och utmaningarna är ofta annorlunda i storstäder jämfört med befolkningsmässigt mindre kommuner.

Ett 30-tal kommuner har delat med sig av sina erfarenheter.

Ny SKR-skrift "Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner"

Tyréns fick därför i uppdrag att ta fram skriften Parkering för hållbara stadskärnor i små och medelstora kommuner i syfte att bättre belysa hur små och medelstora kommuner kan arbeta med parkeringsfrågor för att skapa attraktiva och hållbara stadskärnor.

Skriften riktar sig till majoriteten av Sveriges kommuner

93 procent av Sveriges kommuner har färre än 100 000 invånare, 83 procent har färre än 50 000 invånare. Skriften riktar sig därmed till kommunala politiker och tjänstepersoner i majoriteten av Sveriges kommuner. Skriften ger en övergripande introduktion till olika typer av styrmedel och verktyg, den visar på utmaningar och möjligheter samt exempel från andra kommuner att inspireras av.

Vid framtagandet av skriften har Tyréns involverat ett 30-tal kommuner som har bidragit med sina erfarenheter inom olika parkeringsfrågor.

 

Beställare: SKR, Sveriges Kommuner och Regioner