Nyheter
23 maj 2022

Hållbart resande utifrån platsens förutsättningar

Genom att planera trafiklösningar och städer med hållbarhet i fokus kan vi skapa förutsättningar för fler hållbara färdmedel och ett hållbart resande.

– Hållbar mobilitet handlar inte bara om att minska antalet bilar på våra gator. Utan det handlar om en omställning av hur vi ser på resande. Det är inte resandet i sig som behöver vara målet, utan snarare tillgängligheten till mataffärer, skolor och liknande, förklarar Marcus Finbom, trafikplanerare på Tyréns.

Platsen och människans behov i fokus

I arbetet med att se över en plats trafiklösningar och för att planera hållbart är det viktigt att utgå från platsens förutsättningar och behov. Marlene Sjödin, trafikplanerare och avdelningschef på Tyréns, menar på att det är viktigt att göra en platsspecifik utredning för att se vad området skulle må bra av och gynna den hållbara mobiliteten.

– Beroende på områdets verksamheter och de boende kan behoven variera kraftigt, det är tyvärr inte så att det finns en lösning som passar alla.

– Som tillägg till det så är självklart tillgång till kollektivtrafik en viktig del i det här arbetet, inflikar Marcus Finbom.

I arbetet med att skapa förutsättningar för alternativa färdmedel och minskad bilism pratas det ofta om möjligheten till att använda bilpooler som ett sätt att minska behovet av både första bil och andra bil. Underlaget för bilpooler är ofta stort i större städer, men det kan även finnas vinster i att erbjuda det i villaområden eller glesbygd.

– Genom att erbjuda bilpooler kan man framförallt se att behovet av en andra bil minskar. En andra bil blir oftast stående större delen av tiden, och genom att då ha tillgång till en extra bil vid behov via en bilpool så finns det mycket att vinna. Bland annat kan man då frigöra ytor som tidigare behövts till parkering för att användas till verksamheter eller park- och lekmark, förklarar Marlene Sjödin.

Intresset för alternativa och hållbara färdmedel har ökat, och det sker ständigt nya utvecklingar att förhålla sig till.

Mobilitetshubbar som främjar hållbart resande

Att minska antalet parkeringsplatser är en del i arbetet med att premiera alternativa färdmedel framför bilen. Ett arbete som redan påbörjats för att minska antalet parkeringsplatser är uppförandet av mobilitetshubbar. Mobilitetshubbar kan ibland feltolkas som en modern variant av parkeringshus, men det är inte syftet med dem.

– Det främsta syftet med en mobilitetshubb är att fylla den med alternativ som gynnar ett hållbart resande och hållbara färdmedel. Här kan man till exempel ge utrymme för bilpooler, eller cykelpooler. Men även ge plats åt andra saker så som en cykelverkstad. En mobilitetshubb ska inte bara vara en plats för att ställa sitt fordon, förklarar Marlene Sjödin.

– Just det här att få in verksamheter i mobilitetshubbar är en viktig lärdom att dra från parkeringshusen. Ett parkeringshus kan ofta kännas otryggt när det är tomt, men genom att föra in verksamheter i det så skapas det liv, berättar Marcus Finbom.

Intresset för alternativa och hållbara färdmedel har ökat, och det sker ständigt nya utvecklingar att förhålla sig till. Samtidigt är det hela tiden viktigt att som trafikplanerare utgå från platsens förutsättningar och människans behov för att skapa en hållbar mobilitet i längden.

Framtidsvision #28

I avsnitt #28 av Tyréns podcast Framtidsvision delar trafikplanerarna Marlene Sjödin och Marcus Finbom med sig av sina erfarenheter och egna reflektioner kring resande, beteendemönster och hur vi kan åstadkomma hållbar mobilitet.

Till podden