Nyheter
14 december 2022

Klimatförändringar påverkar dammsäkerheten

En ökad mängd nederbörd ger stor påverkan på flödet i våra dammar, som då utsätts för större belastningar. Med hjälp av dammsäkerhetsutredningar kan dammägare säkerställa en fortsatt säker drift, som är anpassad till ett förändrat klimat.

En dammsäkerhetsutredning undersöker dammens konstruktion, och hur flödet av vattnet påverkas av det förändrade klimatet och ökad nederbörd.

- I vårt arbete undersöker vi att dammen kan hantera väldigt höga vattenflöden . Konstruktionen ska även hålla för de belastningar som är över tid. Vi på Tyréns utför besiktningar av allt från små till väldigt stora dammkonstruktioner, förklarar Daniel Simonsson, civilingenjör i geohydrologi och en av Tyréns dammexperter.

Foto som visar liten damm i Sverige

Utmaningar för ägare av gruvdammar

När det gäller gruvdammar så finns det en stor utmaning i att dessa byggs på och blir större hela tiden. När malmen i gruvorna krossas för att få ut metallen uppstår en finkorning sand, så kallad anrikningssand. Sanden kan vara förorenad av metaller och svavel och pumpas tillsammans med vatten som slurry till stora dammar för deponi.

- Vi gör dammsäkerhetsutredningar på uppdrag av ägare till gruvdammar, och känner väl till deras utmaningar. En kraftverksdamm är byggs en gång och producerar därefter el, medan en gruvdamm hela tiden ökar i storlek i takt med att mer malm bryts, vilket ger ett stort behov av återkommande utredningar och kontroller, säger Daniel.

I norra Sverige har dammarna stor betydelse för den elproduktion som kommer från vattenkraften.

- Det finns väldigt många dammar i södra Sverige, som inte får lika mycket uppmärksamhet, men som alla har en viktig funktion att fylla. Att få bidra till hållbara dammar känns både roligt och viktigt för framtiden, avslutar Daniel.

 

Om Tyréns dammerbjudande

Tyréns breda kompetens inom bland annat projektering, berg och hydraulik gör att vi utöver dammsäkerhetsutredningar, besiktningar, klassificeringar, tillståndsansökningar och dammbrottsstudier även är en trygg samarbetspartner för dammägare när det gäller behov av åtgärder som kan uppstå efter en utredning.

Läs mer om Tyréns dammerbjudande.