Nyheter
28 juni 2021

Klimatpåverkan en viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen i Göteborg

När Frihamnen i centrala Göteborg förvandlas från industriområde till en helt ny stadsdel är projektets påverkan på klimatet en viktig fråga. På uppdrag av Älvstranden Utveckling har Tyréns miljöspecialister tagit fram en klimatanalys för både infrastruktur och byggnader.

I utvecklingen av Frihamnen ingår bland annat byggandet av nya bostadshus, kontor, lokaler, spårväg, gator, jubileumspark med bad och torg samt nytt ledningsnät. Ett byggprojekt i denna storlek innebär en hel del påverkan på klimatet. För att kunna minska denna är det viktigt att först göra en klimatanalys för att identifiera de delar i projektet som kommer ha störst påverkan, för att sedan kunna göra rätt klimatbesparande åtgärder. Älvstranden Utveckling tog hjälp av Tyréns miljöspecialister Anna Pantze, Ida Bohlin och John Ellbin Andersson.

– Vi började med att göra en grov klimatanalys när det gäller allt från byggnader till grundläggning, för att se vilka delar som kommer ha stor påverkan under projektets gång. Sedan tittade vi på åtgärder för att kunna minska klimatpåverkan på viktiga delar. Klimatanalysen innefattar allt från det att rivningar startar tills att byggnaderna är klara och den inkluderar även infrastrukturen i projektet, säger Anna Pantze.

Resultatet av klimatanalysen visade att det är byggnaderna (73%) och grundläggning av byggnaderna (18%) som står för det största klimatavtrycket. Detta beror på den stora materialåtgången som uppstår med många byggnader i flera våningsplan samtidigt som markförhållandena i Frihamnen är svåra och det kommer krävas många och långa pålar. Totalt beräknas klimatpåverkan för hela projektet vara cirka 360 000 ton koldioxid och Älvstranden Utvecklings mål är att halvera denna siffra.

Förslag på åtgärder för att minska klimatpåverkan
Utifrån analysen ser vi att det är byggnaderna som står för den största delen av klimatpåverkan. Detta visar tydligt vikten av att göra en klimatanalys innan byggstart, för att kunna sätta in rätt åtgärder. Det finns flera olika lösningar för att minska miljöpåverkan, exempelvis när det gäller konstruktionen.

Betong har större klimatpåverkan än trä, därför är ett av åtgärdsförslagen att se över möjligheten att använda trä i en större utsträckning. Då byggnaderna kommer vara 7-8 våningar höga behövs stora mängder betong om byggnaderna konstrueras med byggsystem i betong, vilket får en stor klimatpåverkan. Det finns även möjlighet att använda klimatförbättrad betong och armering som sänker klimatpåverkan. Älvstranden vill minska klimatpåverkan med femtio procent och enligt våra beräkningar är det möjligt att uppnå en reduktion på hela sextio procent med föreslagna åtgärder, säger John Ellbin Andersson.

För att uppnå den önskade minskningen av klimatpåverkan är det viktigt att titta även på de delar som har en mindre påverkan. Ett exempel är masshantering, som endast står för en procent av klimatpåverkan. När det gäller hantering av massor så är målet att kunna återanvända massor inom området, då den stora delen av miljöpåverkan av masshantering kommer från drivmedel, transporter och arbetsmaskiner.

Samlad klimatanalys för hela projektet
Tack vare kompetensen och erfarenheten inom Tyréns har en samlad klimatanalys när det gäller både infrastruktur och byggnader kunnat genomföras. Oftast analyseras dessa två delar var för sig. Genom att istället göra dessa analyser gemensamt får man en bättre överblick över var de klimatbesparande åtgärderna för hela projektet ska göras för bästa resultat. Anna och John har även hämtat in expertstöd från kollegor på Tyréns när det gäller geoteknik, konstruktion, förorenad mark och tekniska specialister för infrastruktur.

Det krävs stor kompetens att genomföra klimatanalyser av stora områden med de förutsättningar som finns i Frihamnen, och för att kunna föreslå rätt och genomförbara åtgärder för att minska projektets klimatpåverkan. Vi är stolta över att vi på Tyréns kan erbjuda detta och vi vill även ge en stor eloge till Älvstranden Utveckling för att de tidigt såg vikten av att genomföra en klimatanalys av Frihamnen. Det kommer att krävas en stor insats under projektets gång för att nå klimatmålet, men det kommer vara värt det och ge ett bra slutresultat, avslutar Anna och John.