Landborgskopplingen i Helsingborg

2017-02-24 09:30

Tyréns ansvarar för projektledningen när Helsingborgs stadskärna blir mer tillgänglig

Landborgskopplingen ska jämna ut nivåskillnaderna i centrala Helsingborg, underlätta för gående och cyklister samt avlasta city från biltrafik. Tyréns uppdrag är projektledning för genomförandet från tidiga skeden till överlämnande till brukaren. Här ingår bland annat förstudier såsom arkeologi, MKB, tillstånd för vattenverksamhet samt framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad i samverkan och genomförande av projektet.

Landborgskopplingen kommer att innebära att tillgängligheten till stadskärnan i Helsingborg förbättras, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för stadsliv och handel.

– Det är ett mycket spännande och komplext projekt att driva med tekniska utmaningar i en trång stadsmiljö, med många myndighetskrav som ska följas över tid säger Maria Orsmark som är projektledare på Tyréns.

600 cykelparkeringar
I projekt Landborgskopplingen ingår 600 cykelparkeringar och upp till 600 bilplatser. En trygg och tillgänglig gång- och cykelkoppling med hiss och ramper kommer att binda ihop centrum med stadsdelarna ovanför Landborgen. 

Projektet är ett samverkansprojekt där Helsingborgs stad tillsammans med entreprenören driver projektet från idé till slutförande. Maria Orsmark från Tyréns är projektledare och tillsammans med Johan Hellberg, som är biträdande projektledare på projektenheten i Helsingborgs stad, kommer driva detta spännande 400-miljonersprojekt. Under 2017 och våren 2018 kommer de förberedande arbeten att pågå. Sommaren 2020 är det tänkt att den nya anläggningen ska tas i bruk.

Om Landborgen i Helsingborg
Landborgen i Helsingborg är en så kallad abrasionsbrant, som sträcker sig något indragen längs Öresundskusten, från Hittarp till Ramlösadalen. Landborgen är benämningen på den brantaste delen av Helsingborgsryggen, där denna möter Öresund. Sitt namn har den fått av att den bildar en naturlig borg, skyddad av de branta sidorna.

Ur ett geotekniskt perspektiv är Landborgen intressant då Landborgens berggrund är en för Sverige unik blandning av skiftade lager av sandsten och lerskiffer med inslag av stenkol, vilken i Sveriges geologi endast existerar i Skåne, då särskilt de nordvästra delarna. Sandstenen har på sina ställen en väldigt gulbrun ton som kommer av en hög järnhalt, vilket gör att Helsingborgs grundvatten blir väldigt järnhaltigt.

Illustration: Krook & Tjäder

Läs mer om Tyréns tjänster inom projektledning >>

Se en film om projektet >>

{{item.Firstname}}-{{item.Lastname}}

{{item.Firstname}} {{item.Lastname}}

{{item.Title}}

{{item.Office}}

{{item.Phone}}

{{truncateEmail(item.Email)}}

{{VCardText}}