Nyheter
6 mars 2023

Ont om tid när Sveriges kommuner ska stärka vattensäkerheten

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar när det gäller vattenförsörjning och avlopp på grund av klimatförändringarna. Från och med årsskiftet ställs nya krav på planering, men nu menar experter att många kommuner kommer att få svårt att hinna med att genomföra de här nya förändringarna.

Ökade klimatrelaterade risker som översvämning och torka kan ge stora problem i framtiden. Samtidigt är det vanligt att kommuner inte prioriterar vattenfrågan tillräckligt, vilket Svenskt Vatten larmade om strax före jul. Branschorganisationen har kartlagt Sveriges kommuner och konstaterade bland annat att 25 kommuner helt saknar en så kallad nödvattenplan, det vill säga hur de ska agera om dricksvattenförsörjningen slås ut vid en krishändelse.

Lagändringar ska bli verklighet under 2023
För att komma till rätta med vattenutmaningarna infördes ändringar i lagen om allmänna vattentjänster vid årsskiftet. Nu har Sveriges kommuner ett år på sig att inrätta en så kallad vattentjänstplan, som ska visa hur tillgången till vattenförsörjning och avlopp ska säkerställas i ett längre perspektiv.

– Tidplanen för att uppfylla kraven är väldigt kort och många kommuner kommer att få svårt att klara målet som det ser ut nu. Men ännu allvarligare är det brådskande behovet att planera och genomföra de åtgärder som behövs för att säkra vattenförsörjning och avlopp för framtiden. Därför behövs konkreta och direkta stödåtgärder från statens sida för att hjälpa kommunerna med de här implementeringarna, säger Emelie Persson, som är ansvarig för vattenfrågor på Tyréns.

Ny vägledning på plats
Som ett stöd till kommunerna i arbetet med att upprätta vattentjänstplaner har Svenskt Vatten tagit fram en ny vägledning. Krister Törneke som är vattenexpert på Tyréns, har varit huvudansvarig för arbetet, och han menar att det finns ett stort behov av vägledande material. För trots att bara ett knappt år återstår för kommunerna, har ingen myndighet fått i uppdrag att ta fram en liknande vägledning.

– Kommunerna behöver prioritera och planera rätt om de ska klara de här myndighetskraven, men framför allt för att möta verkligheten. Tyvärr har vi en situation som innebär att planerna sannolikt kommer att testas i skarpt läge framöver på många håll. Vattentjänstplanerna är ett bra tillfälle för kommunerna att bli väl förberedda, menar Krister Törneke.

Vägledning vid framtagande av vattentjänstplan (Reviderad version februari 2023)