Nyheter
27 maj 2021

Sociala obligationer bidrar till ett mer hållbart samhälle

Trots att Sverige på många sätt är en framgångsrik välfärdsstat har vi fortfarande många utmaningar i samhället. Kommuner dras med finansiella underskott, miljonprogrammen är i behov av upprustning, utanförskapsområden behöver förbättras, samt den ökande klyftan mellan stad och land behöver minskas.

Tyréns som samhällsbyggare vill naturligtvis vara med och bidra till fler hållbara lösningar och ligger nu i framkant när det gäller det nya tankesättet med sociala obligationer. Ansvarig för projektet är hållbarhetskonsulten Simon Imner, som för övrigt nyligen utnämnts till en av Sveriges 100 viktigaste opinionsbildare inom hållbarhet av tidningen Dagens Opinion. Projektet drivs tillsammans med Sofie Rådestad som är analytiker inom social hållbarhet på Tyréns.

Sociala obligationer är ett forsknings- och innovationsprojekt som vi driver sedan 2020. Projektet är en vidareutveckling av ett uppdrag där Tyréns hjälpte Europeiska Investeringsbanken med att ta fram beslutsunderlag för deras utvärdering av de sociala aspekterna i ett utvecklingsprojekt. Inom ramen för uppdraget utvecklade Tyréns en modell baserad på 21 indikatorer som kan övervakas på lång sikt, berättar Simon Imner och fortsätter;

Syftet är att skapa en positiv samhällsutveckling genom att investerare och fastighetsbolag arbetar gemensamt för att öka den sociala hållbarheten på en viss plats. Det gynnar såväl de boende som samhället i helhet.

Ett samarbete mellan investerare och fastighetsbolag kan öka den sociala hållbarheten på en viss plats.

Investeringar som gör hela samhället till vinnare

I korthet kan de sociala obligationerna beskrivas som en variant av de gröna obligationer som gjort succé inom klimat- och miljöområdet. Sociala obligationer kan till exempel fylla en viktig funktion när det behövs åtgärder i ett bostadsområde för att skapa större attraktionskraft, genom till exempel lokala arbetsmarknadsåtgärder och satsningar på trygghet. I ett sådant läge kan investerare ges möjlighet att gå in med kapital för att stödja områdets utveckling via de sociala obligationerna.

Fastighetsbolagen behöver kapital för att kunna åtgärda de utvecklingsbehov som finns och institutionella investerare har samtidigt ett ökat krav och större vilja att investera hållbart. I det gränslandet är den sociala obligationen den perfekta lösningen. Sedan har vi en ytterligare aspekt där fördelaktiga lån kan villkoras av en bank om projekten löper väl ut.

Att mäta social hållbarhet

Utmaningen generellt inom social hållbarhet är att mäta effekterna. Här handlar det mycket om att skapa rätt mätpunkter kopplade till sysselsättningen, bostadsmarknaden, byggnadsmiljön samt offentlig och kommersiell service. Tyréns mål med satsningen på sociala obligationer är därför att vara vägledaren som kan hjälpa investerare att hitta, utvärdera och verifiera nyttan med investeringsprojekt. På så sätt skapas mervärde för såväl kunder som samhället i stort.

 I de här projekten finns det många aktörer som vill minska sitt risktagande och behöver förbättrade analyser. Vårt mål är därför att koordinera, analysera, granska och följa upp processen och därmed öka projektets sannolikhet att lyckas.

Flera framtida utvecklingsspår för sociala obligationer

I nuläget handlar mycket av Tyréns insatser till stor del om att kartlägga förutsättningar för hur obligationerna kan användas framöver för att påverka samhällsutvecklingen positivt. Samtidigt har Tyréns redan nu tagit nästa steg genom utveckling av sociala obligationer utanför städerna.

 Vi arbetar redan nu för att sociala investeringar ska gynna glesbygden i högre grad. Sociala obligationer kan då till exempel användas för att bygga attraktionskraft och skapa inflyttning, avslutar Simon Imner.

 

Om du vill veta mer om sociala obligationer är du välkommen att höra av dig till projektledare Nicole Byskén och Malin Appelkvist. Kontaktinformation nedan.