Policyer och leverantörsinformation

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Tyréns att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Vi tar hänsyn till din integritet när vi samlar in personlig information, och vi behandlar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler och Tyréns interna policy och rutiner. Tyréns integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt GDPR.

Har du frågor om hur Tyréns behandlar dina personuppgifter och dataskydd? Skicka ett e-postmeddelande till info@tyrens.se.

Vad är en personuppgift och vad innebär behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Även krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, exempelvis IP-adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Med behandling menar vi allt som sker med personuppgifterna. Exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.


Varifrån samlar vi in personuppgifter?

1. Privatpersoner
När du kontaktar oss, anmäler dig till utbildningar och andra aktiviteter, använder våra digitala kanaler eller prenumererar på vårt nyhetsbrev kan följande uppgifter komma att behandlas:

  • Person- och kontaktinformation: namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer och annan relevant information som behövs.

2. Kunder och uppdrag
För potentiella och befintliga kunder kan följande information komma att behandlas:

  • Visitkortsdata, det vill säga namn, telefonnummer, e-postadress och adress.
  • Faktureringsuppgifter.
  • Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information och företagsspecifik information.

3. Leverantörer
För leverantörer kan följande information komma att behandlas:

  • Namn, e-postadress och organisationsnummer.


Vad är syftet och varför är behandlingen nödvändig (laglig grund)?

Privatpersoner
Syftet med denna behandling är att följa upp inkomna förfrågningar och att kommunicera relevant information om Tyréns med dig. Innan Tyréns påbörjar behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att - där det krävs - inhämta samtycke från dig.

Kund och uppdrag
Syftet med att behandla information om potentiella kunder är att vi ska kunna utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla samarbeten med dig som är kund. Vi behandlar kunders personuppgifter för att kunna upprätta fullständiga avtal. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig som är kund. Syftet med att samla in personuppgifter om underkonsulter är att säkerställa att rätt resurser kopplas ihop med lämpligt uppdrag eller projekt. När det gäller denna typ av behandling kommer Tyréns att inhämta samtycke från dig innan behandlingen påbörjas.

Leverantör
Leverantörers personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpeavtal.


Vilka kan vi komma att dela informationen med?

För att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden kan dina personuppgifter komma att delas med och överföras till Tyréns samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal säkerställer vi att din information är trygg och att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Eftersom din säkerhet är viktig för oss strävar Tyréns alltid efter att din data ska behandlas inom EU/EES. Vårt egna IT-system finns inom detta område och information som kan komma att sändas till andra system överförs och behandlas endast inom EU/EES-området.

Hur länge sparar vi din information?
Din data kommer inte att sparas hos oss längre än nödvändigt, det vill säga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Notera att lagringstiden kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid. Viss information kan med andra ord komma att sparas längre.

Vilka är dina rättigheter?

Detta har du rätt till:
• Att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig. Du kan begära en kopia kostnadsfritt en gång per kalenderår.
• Att få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
• Att i vissa fall få dina uppgifter raderade, till exempel om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in för.
• Att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
• Att i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt att återkalla samtycke
Vi sparar personuppgifter i marknadsföringssyfte så länge du samtycker till att vi skickar marknadsföring till dig (nyhetsbrev). Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tyrens.se

Hur skyddar Tyréns dina uppgifter?
Tyréns har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö och utbildning för våra medarbetare.

Hur använder Tyréns cookies?
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse hos oss. Läs mer om hur Tyréns använder cookies