Wall of Innovation

Buller i tre dimensioner

3D bullers kombination av tjänstepaket och tillhörande visualiseringsplattform hjälper byggentreprenörer att genom en samlad och visuell redovisning av sin aktuella bullersituation kunna uppfylla bullerkrav, eliminera klagomål och optimera sin projektplanering.

Laddar

Innan byggandet sätter igång och bullret sprider sig i grannskapet kan bullerspridningen redan vara väl känd genom en bullerutredning som visualiseras i 3D. Med 3D-verktyget den bullriga verksamheten planeras och optimeras för att rymmas inom myndigheternas krav på bullernivåer. Det kan också användas för kommunikation med berörda närboende och för uppföljning och kontroll av bullernivåer.